Kvast for­an Kron­prin­sen

BT - - OL I RIO -

TID­LIGT EXIT To kam­pe og slut. Fa­er­dig, adeus, bum. OL er for­bi for den dan­ske fa­ne­ba­e­rer, in­den det for al­vor kom i gang. Med et ne­der­lag på 2-6, 4-6 smul­dre­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is drøm om en olym­pisk me­dal­je på Cen­tre Court i den olym­pi­ske by. Kvast af den tjek­ki­ske hard­hit­ter Pe­tra Kvi­tova.

»Det er selv­føl­ge­lig en ae­r­ger­lig fø­lel­se, jeg står med,« lød det fra Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der med et tomt blik vir­ke­de op­gi­ven­de i pres­sezo­nen, som hun an­kom til for­bløf­fen­de hur­tigt ef­ter ne­der­la­get.

Hun vil­le vi­de­re, va­ek fra skuf­fel­sen hur­tigst mu­ligt. Pres­set i bund Kam­pen blev spil­let min­dre end et døgn ef­ter førster­un­de-sej­ren på den pri­mi­ti­ve ba­ne tre på an­la­eg­get. Der­med var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til­ba­ge, hvor hun fø­ler sig hjem­me. På de sto­re sce­ner mod de sto­re spil­le­re. Men kam­pens ind­led­ning mod den dob­bel­te Wim­b­ledon­vin­der var for­fa­er­de­lig. Med tungt skyts fra bag­linj­en, hvad en­ten det var ser­ver, re­tur­ne­rin­ger el­ler grundslag, ma­ste Kvi­tova en pres­set Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

»Jeg kan ik­ke rig­tigt kom­me ind i ryt­men. Hun la­eg­ger vildt me­get tryk på mig og får mig til at la­ve nog­le upro­vo­ke­re­de fejl,« for­kla­re­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der al­li­ge­vel fik til­spil­let sig nog­le bre­ak­bol­de, men for­søm­te at ud­nyt­te dem.

Der­for var det he­le ti­den hal­sen­de ef­ter Kvi­tova, at Woz­ni­a­cki ka­em­pe­de vi­de­re i jag­ten på en åb­ning, der kun­ne aen­dre kam­pen. Det lyk­ke­des al­drig trods en god pe­ri­o­de, hvor Kvi­tovas tun­ge pres af­tog.

»Så kan jeg va­e­re med og pres­se hen­de lidt me­re. Jeg får og­så nog­le fle­re før­ste­ser­ver ind selv, men det var ba­re ik­ke nok i dag.«

Op­bak­nin­gen fra Kon­ge­hu­set fej­l­e­de el­lers ik­ke no­get. Iført en tra­e­nings­trø­je i Dan­ne­brog til­brag­te kron­prins Fre­de­rik en del af ef­ter­mid­da­gen i Rio på tri­bu­nen. Han hav­de pla­ce­ret sig sam­men med Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, Ca­ro­li­nes hit­ting­part­ner Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og sport­s­chef Ken­neth Carlsen. Et styk­ke fra top­ni­veau­et De måt­te al­le san­de, at en sa­e­son med ska­der og der­af mang­len­de kamp­tra­e­ning ik­ke har få­et Woz­ni­a­cki helt op på det ni­veau, som for år til­ba­ge gjor­de hen­de til en af ver­dens bed­ste ten­nis­spil­le­re. Spørgs­må­let er, hvad der kan få hen­de til­ba­ge der­til. »Først og frem­mest skal jeg sør­ge for at for­bli­ve ska­des­fri. Det et det vig­tig­ste. Og så skal jeg ar­bej­de hårdt og bli­ve ved med at spil­le,« lød op­skrif­ten fra Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der nu kan se til­ba­ge på tre OL-del­ta­gel­ser uden et top­re­sul­tat. Med fi­re år til det na­e­ste og en dåb­sat­test, der på det tids­punkt vil va­e­re 30 år gam­mel, kan OL nu va­e­re et over­stå­et ka­pi­tel i den lan­ge ro­man om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, om­end ho­ved­per­so­nen selv ik­ke ken­der slut­nin­gen. »Det ved jeg ik­ke. Det er sva­ert at si­ge,« lød hen­des kor­te vur­de­ring. Om fa­ne­ba­e­re­ren nu tjek­ker ud af den dan­ske OL-lejr kun­ne hun hel­ler ik­ke for­hol­de sig til ef­ter ne­der­la­get. Der­til var skuf­fel­sen for stor. Sik­kert er det der­i­mod, at vej­en til­ba­ge til ver­den­stop­pen er lang. Må­ske for lang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.