DBU-boss jub­ler over OL-hol­det

BT - - OL I RIO -

OPTIMISME

Så­dan kom­mer Dan­mark i kvart­fi­na­len

Det dan­ske OL-lands­hold i fod­bold, som i den grad er ham­ret sam­men ef­ter de for­hån­den­va­e­ren­de søms prin­cip, hvor Ni­els Fre­de­rik­sen har måt­tet gå sta­dig la­en­ge­re ud i pe­ri­fe­ri­en for at fin­de si­ne spil­le­re, har go­de mu­lig­he­der for at nå kvart­fi­na­ler­ne ef­ter sej­ren over Syd­afri­ka.

Dan­mark er i spid­sen for pulj­en med i alt fi­re po­int, mens fa­vo­rit­ter­ne fra Bra­si­li­en kun har to ef­ter to gan­ge 0-0 mod hen­holds­vis Irak og Syd­afri­ka.

Der­med er der go­de chan­cer for en dansk kvart­fi­na­le­plads. Alt af­ha­en­ger na­tur­lig­vis af re­sul­ta­ter­ne i de to sid­ste pul­je­kam­pe, Dan­mark-Bra­si­li­en og Irak-Syd­afri­ka.

Med en sejr el­ler et uaf­gjort re­sul­tat mod va­ert­s­na­tio­nen er Dan­mark un­der al­le om­sta­en­dig­he­der vi­de­re til kvart­fi­na­len, men selv med et ne­der­lag kan dan­sker­ne må­ske al­li­ge­vel lø­se bil­let til knald el­ler fald­kam­pe­ne. Her er man ba­re af­ha­en­gig af re­sul­ta­tet i den an­den kamp i pulj­en.

Hvis Irak og Syd­afri­ka spil­ler uaf­gjort, kan in­gen af hol­de­ne over­ha­le Dan­mark, li­ge­gyl­digt hvor stort det dan­ske OL-hold måt­te ta­be til Ney­mar og co.

Hvis Irak vin­der, og Dan­mark ta­ber, er vi un­der al­le om­sta­en­dig­he­der ude af OL.

Men hvis Syd­afri­ka kun vin­der med et mål over Irak, og Dan­mark li­ge­le­des ta­ber til Bra­si­li­en med kun et mål, vil de to hold ha­ve en iden­tisk målsco­re, og så vil den dan­ske sejr i den ind­byr­des kamp va­e­re ud­slags­gi­ven­de og sik­re kvart­fi­na­le­plad­sen. Det kra­e­ver dog at syd­afri­ka­ner­ne ik­ke sco­rer fle­re mål end dan­sker­ne og ek­sem­pel­vis vin­der 2-1, mens dan­sker­ne ta­ber 0-1 til Bra­si­li­en. I så fald vil dan­sker­ne og­så va­e­re fa­er­di­ge i den olym­pi­ske tur­ne­ring.

De to af­gø­ren­de kam­pe spil­les sam­ti­dig nat­ten mel­lem i mor­gen og tors­dag kl. 3.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.