Et va­ern mod si­tu­a­tio­nens al­vor

BT - - OL I RIO - BENJAMIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

DANSK SVØM­NING ER på lan­ge stra­ek en bra­gen­de suc­ces­hi­sto­rie. Det er vildt, hvad man i post-Met­te Ja­cob­sen-ti­den har skabt af in­ter­na­tio­na­le re­sul­ta­ter rundt om den stam­me af isa­er kvin­de­li­ge top­svøm­me­re, som vi og­så ser i bas­si­net her i Rio i dis­se da­ge. Lot­te Friis, Je­a­net­te Ot­te­sen og Rik­ke Møl­ler Pedersen har i en år­ra­ek­ke va­e­ret den sta­er­ke trio, der før­te an i en min­dre dansk svøm­me­re­vo­lu­tion, hvor eu­ro­pa­ei­ske mester­ska­ber er ble­vet ren­set af for me­dal­jer, hvor der er ble­vet sat ver­dens­re­kord og vun­det ver­dens­mester­ska­ber. Midt i al den op­tur har den olym­pi­ske suc­ces va­e­ret ud­for­drin­gen. Lot­te Friis tog en bron­ze i 2008, men si­den da har dan­sker­ne ik­ke kna­ek­ket den olym­pi­ske ko­de og over­ført me­dal­jesuc­ce­sen til svøm­nin­gens vig­tig­ste sce­ne.

MAN MA­ER­KE­DE DET helt vold­somt i Lon­don for fi­re år si­den, hvor de dan­ske svøm­me­re – i de­res bed­ste al­der – skul­le le­ve­re den olym­pi­ske va­re. Det blev til ren gråd og ned­t­ur. Og tu­ren til Rio har haft en art ’re­van­chens rej­se’ over sig for ik­ke mindst Je­a­net­te Ot­te­sen, Lot­te Friis og Rik­ke Møl­ler Pedersen.

Det kan va­e­re, at Mie Ø. Ni­el­sen – der i øv­rigt er dat­ter Ben­ny Ni­el­sen, sølvvin­de­ren fra OL i Seoul i 1988 – har bragt Dan­mark i vild me­dal­jeju­bel, mens dis­se linjer skri­ves.

Det hå­ber jeg. Jeg tror og­så, at jeg tror på det, for det er, hvad folk med dy­be­re ind­sigt i me­dal­je­mu­lig­he­der­ne op til le­ge­ne har for­talt.

Jeg sy­nes, det mest op­sigtsva­ek­ken­de var den re­to­rik, hun pak­ke­de ne­der­la­get ind i. At der er vig­ti­ge­re ting her i li­vet, og at hen­des fa­mi­lie sta­dig el­sker hen­de

OG DER LE­VER og­så sta­digt et håb om­kring Rik­ke Møl­ler Pedersen på fa­vo­rit­di­stan­cen, 200 me­ter bryst, selv om jeg da blev ramt af en art be­kym­ring ved at se hen­de mis­se fi­na­len på den hal­ve di­stan­ce, men det er us­am­men­lig­ne­li­ge ver­de­ner, bli­ver jeg for­talt og hå­ber, det pas­ser. Rio kan sta­dig bli­ve rig­tig godt for dansk svøm­ning. Men det­te er skre­vet, mens man sta­dig ma­er­ker ef­ter­ve­er­ne af Je­a­net­te Ot­te­sens me­get kla­re ned­t­ur i bas­si­net sent søn­dag af­ten her i Rio.

Num­mer ot­te af ot­te på fa­vo­rit­di­stan­cen, 100 me­ter but­ter­fly, blev et na­e­sten for vold­somt far­vel til en kar­ri­e­re­lang drøm om at vin­de den olym­pi­ske me­dal­je, som el­lers på al­le må­der vil­le ha­ve va­e­ret et pas­sen­de ele­ment i Ot­ten­ses øv­ri­ge kar­ri­e­re­sam­ling. Jeg ved, der er en te­o­re­tisk mu­lig­hed for Ot­te­sen i 100 me­ter fri, og at hun kan bli­ve en del af en hold­kap-tri­umf. Men på det in­di­vi­du­el­le plan er vi for­ment­lig nå­et til vejs en­de på drøm­me­n­es al­lé. Det er og­så, hvad hun selv for­nem­mer. Hun svøm­me­de søn­dag af­ten i ver­dens­re­kord­tid på de før­ste 50 me­ter og vend­te som den før­ste, men nå­e­de alt­så hjem som den sid­ste, da alt sy­re­de til på de sid­ste 25 me­ter.

JEG SY­NES, DET mest op­sigtsva­ek­ken­de var den re­to­rik, hun pak­ke­de ne­der­la­get ind i. At der er vig­ti­ge­re ting her i li­vet, og at hen­des fa­mi­lie sta­dig el­sker hen­de. Det lå i ren for­la­en­gel­se af de in­ter­views, hun har gi­vet op til le­ge­ne – blandt an­det her i BT – hvor man og­så har ma­er­ket en af­slap­pet­hed og ube­kym­ret­hed over si­tu­a­tio­nens al­vor. Må­ske for­di det rent fak­tisk be­tød min­dre for Je­a­net­te Ot­te­sen i 2016 at vin­de en olym­pisk me­dal­je, end det gjor­de i 2012. Må­ske for at be­skyt­te sig selv mod si­tu­a­tio­nens al­vor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.