Bag­lan­det op­ru­ster

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

PR og øko­no­mi kan of­te va­e­re en af­gø­ren­de fak­tor i for­hand­lin­ger med den nu­va­e­ren­de ar­bejds­gi­ver, Re­nault, el­ler an­dre in­ter­es­se­re­de team i frem­ti­den.

Ud­over Ke­vin Magnus­sen har den en­gel­ske PR-virk­som­hed stjer­ner som cy­kel­ryt­te­ren Mark Ca­ven­dish, bil­kon­cer­nen Mer­ce­des-Benz, Pors­ches Le Mans-team, ra­cer­kø­re­ren Su­sie Wol­ff og Ma­nor Ra­cing F1 Team på kun­de-po­r­te­følj­en.

I Dan­mark ar­bej­des der og­så ak­tivt på at fin­de nye sam­ar­bejds­part­ne­re til den dan­ske ra­cer­kø­rer. Her er det Tho­mas Ba­du­ra fra SponsorPe­op­le, der va­re­ta­ger den op­ga­ve. Nye op­lys­nin­ger I Ke­vin Magnus­sens bag­land er der sket an­dre og mar­kan­te aen­drin­ger den se­ne­ste tid.

BT kun­ne før sa­e­so­nen af­slø­re, at den dan­ske ra­cer­kø­rer hav­de brudt med sin man­ge­åri­ge ma­na­ger. Dor­te Ri­is Mad­sen, men at de to ik­ke hav­de fun­det en løs­ning på de­res mel­lemva­e­ren­de kon­trakt­for­hold.

In­gen af par­ter­ne har vil­let be­kra­ef­te, at der var pro­ble­mer, men en ny op­lys­ning i CVR-re­gi­stret kan va­e­re tegn på, at Dor­te Ri­is Mad­sen og Ke­vin Magnus­sens sam­ar­bej­de er el­ler kan va­e­re ta­et på at op­hø­re.

Så­le­des op­ly­ses det 6. ju­ni, at Dor­te Ri­is Mad­sen 1. august 2015 fra­t­rå­d­te som di­rek­tør i An­part­s­sel­ska­bet af 1. April 2010, som er det sel­skab, der fi­nan­si­e­rer Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re.

I ste­det har An­part­s­sel­ska­bet af 1. April 2010 ind­sat mil­li­ar­da­e­ren An­ders Holch Povls­en som ny di­rek­tør fra 1. fe­bru­ar i år, hvor den dan­ske rig­mand nu ud­gør di­rek­tio­nen sam­men med for­ret­nings­part­ne­ren Sø­ren El­me­lund Jo­han­sen From. Mil­li­o­na­e­ren Ke­vin Magnus­sen og An­ders Holch Povls­en står beg­ge som eje­re af an­part­s­sel­ska­bet, men An­ders Holch Povls­en kan ale­ne ma­nøv­re­re rundt med sel­ska­bet i for­hold til for­ret­nings­ma­es­si­ge spørgs­mål – li­ge som han står no­te­ret for at ha­ve stør­ste­delen af ak­tier­ne i sel­ska­bet.

An­ders Holch Povls­en har gen­nem en år­ra­ek­ke va­e­ret en stor øko­no­misk støt­te for Ke­vin Magnus­sen, hvor han har in­ve­ste­ret man­ge mil­li­o­ner i dan­ske­rens kar­ri­e­re.

I år er Be­st­sel­ler-eje­rens tøj­ma­er­ke, Ja­ck & Jo­nes, en stor sponsor af Re­nault-tea­met.

Me­get ty­der nu på, at An­ders Holch Povls­en som di­rek­tør i de­res fa­el­les an­part­s­sel­skab fort­sat vil va­e­re klar til at støt­te Ke­vin Magnus­sens ra­cer­kar­ri­e­re frem­over. Navn: Ke­vin Jan Magnus­sen. Født: 5. ok­to­ber 1992 i Roskil­de BED­STE RE­SUL­TAT I FOR­MEL 1: 2. plads i det au­stral­ske grand­prix 2014. KAR­RI­E­REN I TAL: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016:

Dansk me­ster i For­mel Ford med 11 sej­re og 12 po­di­e­pla­ce­rin­ger i alt.

Sam­let num­mer to i For­mel Re­nault 2.0 og kå­ret til årets rook­ie. Bli­ver en del af For­mel 1-tea­met McLa­rens så­kald­te Yo­ung Dri­ver Pro­gram­me.

Sam­let num­mer tre i det ty­ske For­mel 3-mester­skab. Årets rook­ie.

Sam­let num­mer to i det bri­ti­ske For­mel 3-mester­skab.

Sam­let sy­ver i For­mel Re­nault 3.5. Bli­ver McLa­ren De­ve­l­op­ment Dri­ver.

Vin­der mester­ska­bet i For­mel Re­nault 3.5. Re­ser­ve­kø­rer for McLa­ren. For­mel 1-kø­rer for McLa­ren. Re­ser­ve­kø­rer for Mcla­ren Fast kø­rer for Re­nault. Bed­ste pla­ce­ring er en sy­ven­de­plads i det rus­si­ske grand prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.