2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MK Dons er re­la­tivt hårdt ramt af ska­der, og det ta­ger ma­na­ger Karl Ro­bin­son kon­se­kven­sen af. For ik­ke at dri­ve rov­drift på trup­pen ud­tal­te han i går, at han skif­ter al­le 11 mand i for­hold til lør­da­gens kamp i Shrews­bury, og der­for er det sva­ert at se po­si­tivt på hol­dets chan­cer. De nye folk er gi­vet­vis sult­ne ef­ter at vi­se de­res va­erd, men slet ik­ke sam­men­spil­le­de, og det bør Newport kun­ne ud­nyt­te. Va­er­ter­ne var ik­ke go­de i de­res pre­mi­e­re­kamp mod Mans­fi­eld, men stil­le­de for­nuf­tigt op sid­ste år i den­ne tur­ne­ring og bør alt an­det li­ge va­e­re pa­e­ne fa­vo­rit­ter hér.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.