For­svandt un­der re­kord­for­søg

Stor red­nings­ak­tion på Born­holm, da svøm­me­ren Har­dy Kja­er og hans mak­ker for­svandt un­der 100 ki­lo­me­ter ma­ra­ton-svøm­ning i ha­vet

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

Man­dag sprang Har­dy Kja­er i van­det ud for Born­holm ved Sand­vig. Må­let var at svøm­me he­le vej­en rundt om solskin­sø­en som den før­ste mand no­gen­sin­de – kun iført vå­d­dragt, snor­kel og vove­mod, samt en hel del er­fa­ring med me­re end 800 ki­lo­me­ters havsvøm­ning bag sig. Kun mak­ke­ren Bjar­ne Holm fulg­te i ka­jak med den 51-åri­ge kam­me­rat, der hav­de sat sig for at svøm­me de me­re end 100 ki­lo­me­ter rundt om Born­holm – i ét stra­ek. En svøm­me­tur plan­lagt til at va­re 30-40 ti­mer. Tu­ren skul­le ska­be op­ma­er­k­som­hed om fore­nin­gen PBISS, der støt­ter børn med psy­kisk sy­ge i den na­er­me­ste fa­mi­lie.

»Jeg vil­le bru­ge svøm­me­tu­ren til at sam­le pen­ge til en fe­rie­ko­lo­ni for børn, der har psy­kisk sy­ge i den na­e­re fa­mi­lie, så de kan ska­be sig et net­va­erk. Det har man nem­lig hårdt brug for, når man er i den si­tu­a­tion,« si­ger den se­je bornholmer til BT.

Desva­er­re end­te den vove­ful­de ma­ra­ton-tur i ha­vet ik­ke som plan­lagt, og ba­re få ti­mer ef­ter, at den 51-åri­ge mand var crawlet ud af Sand­vig Havn, sprang mak­ke­rens ka­jak la­ek.

For­la­der ik­ke en ven i nød

Det sat­te en stør­re red­nings­ak­tion i gang med to red­nings­bå­de fra søva­er­net og en red­nings­he­li­kop­ter.

»Vi hav­de af­talt at mø­des med en båd ved Tejn, og da vi ik­ke duk­ke­de op det af­tal­te sted, slog de alarm,« si­ger Har­dy Kja­er, der forta­el­ler, at hans mak­ker i føl­ge­ka­jak­ken, Bjar­ne Holm, ka­en­tre­de, da hans ka­jak tog vand ind.

Sam­men holdt de fast i ka­jak­ken, mens de lå i van­det.

»Jeg hav­de det så­ma­end fint i bøl­ger­ne, men strøm­men drev os ud mod ha­vet, og det gik rig­tig sta­er­kt, og man for­la­der al­drig en ven i havs­nød. Så vi blev sam­men, for­di vi vid­ste, at de vil­le le­de ef­ter os, når vi ik­ke duk­ke­de op,« si­ger Har­dy Kja­er, der er sta­er­kt im­po­ne­ret over red­nings­mand­ska­bets ind­sats.

»Der blev slå­et alarm klok­ken 12, og vi sad i red­nings­he­li­kop­te­ren klok­ken 13. Vi har nog­le ufat­te­ligt dyg­ti­ge red­nings­folk i Dan­mark. Men jeg er ked af, at det blev til en red­nings­ak­tion i ste­det for svøm­me­tu­ren rundt om Born­holm. Og jeg er ked af, at jeg skab­te pa­nik for min fa­mi­lie i nog­le ti­mer,« si­ger Har­dy, der el­lers ik­ke er no­gen novi­ce i det vå­de ele­ment el­ler udi ek­stre­me pra­e­sta­tio­ner.

Mod på nyt for­søg

»Jeg er tri­at­let, har lø­bet 100 ki­lo­me­ter­løb og gen­nem­ført Iron Man på Ham­me­ren, der reg­nes for den sva­e­re­ste af slagsen. Men det var nu ik­ke no­get re­kord­for­søg. Jeg vil­le gen­nem­fø­re for at få op­ma­er­k­som­hed om­kring vo­res for­e­ning, for­di jeg ved, hvor sva­ert det er for børn med psy­kisk sy­ge fora­el­dre. Jeg har nem­lig selv va­e­ret barn af en psy­kisk syg i man­ge år,« si­ger den born­holm­ske jer­n­mand til BT.

»Na­e­ste år kun­ne jeg godt ta­en­ke mig at for­sø­ge igen. Men der skal en stør­re føl­gebåd med, så sik­ker­he­den er bed­re. Og så bli­ver det må­ske med nog­le ven­ner, hvor vi svøm­mer ta­et­te­re ved ky­sten, så vi kan hol­de nog­le pau­ser un­der­vejs.«

En glad Har­dy Kja­er tra­e­ner til at svøm­me Born­holm rundt. En tur, der fik en no­get uven­tet af­slut­ning. Foto: Jens-Erik Lar­sen

FOTO: MOR­TEN BRANDBORG

»Tak for hja­el­pen,« sag­de svøm­me­ren Har­dy Kja­er til far­tøjs­che­fen, kap­ta­jn C.B.S. Pedersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.