Fint med rus­se­re i Rio

Kron­prins Fre­de­rik har in­tet pro­blem med, at Rusland har 271 at­le­ter med til Rio til trods for, at det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, WADA, i en rap­port har kon­klu­de­ret, at der har va­e­ret om­fat­ten­de do­pings­nyd støt­tet af den rus­si­ske stat

BT - - OL I RIO - IDRAETSPOLITIK Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Spørgs­må­let har ha­engt i luf­ten la­en­ge: Hvor­dan har Kron­prins Fre­de­rik det med, at han li­ge nu van­drer rundt i den olym­pi­ske park i Rio og ser rus­se­re i svøm­me­bas­si­net, på ten­nis­ba­nen og i hånd­bold­hal­len? Det dan­ske med­lem af den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité har si­den of­fent­lig­gø­rel­sen af WADAs rap­port om stats­støt­tet rus­sisk do­ping und­gå­et spørgs­må­let, og hans pres­se­af­de­ling har hen­vist til in­ter­views la­vet før, det kom frem, at Rusland gen­nem ad­skil­li­ge år har snydt sig til sej­re med hja­elp af lan­dets eget sport­s­mi­ni­ste­ri­um.

Men i går lyk­ke­des det BT at fan­ge Kron­prin­sen, ef­ter han hav­de set Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ta­be til Pe­tra Kvi­tova. Og han var kort for ho­ve­d­et, men sik­ker i sin stem­me­fø­ring, da spørgs­må­le­ne dre­je­de sig ind på, hvor­dan Dan­marks med­lem i IOC for­hol­der sig til de rus­si­ske at­le­ter.

Nul to­le­ran­ce

Hvad sy­nes De om at se rus­ser­ne her ved OL?

»Der er fal­det en be­slut­ning, og den står jeg og­så in­de for. Det må jeg si­ge,« si­ger Kron­prins Fre­de­rik til BT.

Så det er okay med Dem, at rus­ser­ne er med?

»Det sy­nes jeg. Nu er det jo at­le­ter­ne, der er i cen­trum.«

Kan De ud­dy­be?

»Der er nul to­le­ran­ce om­kring do­ping. Det er snyd, svin­del og bed­rag. Det er vi al­le sam­men eni­ge om. Al­le sy­nes jo, at det er for­kert. Hvad er det så med Rusland? Det er, at al­le de in­ter­na­tio­na­le for­bund har få­et op­drag om selv at clea­re de­res eg­ne at­le­ter. Det kan va­e­re alt fra ten­nis til ho­ck­ey til svøm­ning. Det er uan­set, hvor i ver­den de kom­mer fra. Det er der, vi be­fin­der os li­ge nu. Ud­over det er der en rap­port, der er ud­ar­bej­det af en her­re, der hed­der McLa­ren. Han har selv ud­talt, med ret­te, at den ik­ke er fyl­dest­gø­ren­de end­nu. Han er ik­ke kom­met til bunds i sin ef­ter­forsk­ning. Det kom­mer han nok først sidst på året. Der vil han med stør­re sik­ker­hed kun­ne si­ge, hvor­dan for­hol­de­ne er.«

Den Pa­ra­lym­pi­ske Ko­mité har jo fuld­sta­en­dig ude­luk­ket de rus­si­ske at­le­ter. Det kun­ne Den Olym­pi­ske Ko­mité og­så ha­ve gjort. Sy­nes De ik­ke, at det hav­de va­e­ret et godt sig­nal at sen­de?

»Li­ge nu er det pri­ma­ert de in­ter­na­tio­na­le for­bund, der har det an­svar. Jeg sy­nes, det er helt rig­tigt, at de selv skal ta­ge va­re på de­res eg­ne at­le­ter for at kun­ne kom­me til OL. Der lig­ger det an­svar. Det er det, jeg har at for­hol­de mig til. Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg ik­ke har no­gen me­ning, men det er for­kert at ud­ta­le sig på et ufuld­sta­en­digt grund­lag.«

Har De haft ind­fly­del­se på den­ne be­slut­ning om, at det skul­le va­e­re spe­ci­al­for­bun­de­ne, der tog den en­de­li­ge be­slut­ning?

»IOC har jo en be­sty­rel­se på 14 mand plus en mand, der er pra­esi­dent. Det er dem, der pri­ma­ert har ta­get hånd om det her, for­di det var på kort sigt, og det skul­le gå hur­tigt. OL er i gang, og man vil ger­ne se at­le­ter­ne. Det er at­le­ten, der er i cen­trum. I IOCs ny­e­ste char­ter er det at­le­ten, der er uskyl­dig, ind­til han er ble­vet dømt.«

De na­evn­te, at McLa­ren-rap­por­ten ik­ke var udtøm­men­de. Tror De, at den vil kom­me med et an­det re­sul­tat i sid­ste en­de?

»Jeg tror li­ge så me­get, som du gør. Det kan jeg slet ik­ke ud­ta­le mig om. Det er der, vi lig­ger nu,« slut­te­de Kron­prin­sen.

Kri­tik fra DIF

DIFs of­fi­ci­el­le til­gang til den rus­si­ske del­ta­gel­se ved OL er no­get an­der­le­des. Kron­prin­sen sid­der med til mø­de­r­ne i DIF, for­di han er dansk med­lem af IOC, og der er alt­så ue­nig­hed om, hvad de me­ner om rus­ser­nes del­ta­gel­se ved OL.

Da den olym­pi­ske ko­mité be­slut­te­de at la­de det va­e­re op til spe­ci­al­for­bun­de­ne, om rus­si­ske at­le­ter måt­te del­ta­ge ved le­ge­ne i Rio, var DIFs for­mand, Ni­els Ny­gaard, de­ci­de­ret util­freds med be­slut­nin­gen. Ni­els Ny­gaard, som alt­så er for­mand for den be­sty­rel­se, som Kron­prin­sen er en del af.

»DIF og dan­marks olym­pi­ske ko­mité har tid­li­ge­re på ugen meldt ud, at man hå­be­de på et to­talt for­bud af rus­si­ske at­le­ter i Rio. Det kom ik­ke, og det er vi ke­de af.«

»Hvis stort set al­le rus­si­ske at­le­ter er til start om to uger, må vi jo nok kon­sta­te­re, at sy­ste­met har spil­let fal­lit,« lød det fra Ni­els Ny­gaard den­gang.

Han har si­den i BT for­talt, at man fra DIFs si­de er op­ma­er­k­som på, at Kron­prin­sen vil hol­de lav pro­fil, når der er po­li­tik ind­blan­det.

FOTO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN

Kron­prins Fre­de­rik har ik­ke no­get pro­blem med, at der er rus­si­ske at­le­ter i ak­tion i Rio, da de in­ter­na­tio­na­le for­bund selv har be­slut­tet, om at­le­ter skal med el­ler ude­luk­kes fra le­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.