Den rus­si­ske skan­da­le

Det går den rus­si­ske skan­da­le ud på:

BT - - OL I RIO -

2014

Tysk fjern­syn (ARD) brin­ger de før­ste af­slø­rin­ger af, at der fo­re­går sy­ste­ma­tisk do­ping i rus­sisk at­le­tik. Det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur (WADA) nedsa­et­ter en kom­mis­sion, der skal un­der­sø­ge mi­stan­ken.

2015

I novem­ber er WADA fa­er­dig med sin un­der­sø­gel­se, der an­be­fa­ler, at Rusland ude­luk­kes fra al­le in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­cer i at­le­tik – og­så OL, da man har fun­det be­vi­ser for stats­sty­ret do­ping. Det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund ud­ste­der ka­ran­ta­e­nen.

2016

I maj forta­el­ler en tid­li­ge­re chef for rus­sisk an­tido­ping­la­bo­ra­to­ri­um i et in­ter­view med ame­ri­kan­ske me­di­er, hvor­dan man bå­de i for­bin­del­se med test­ning og fra po­li­tisk si­de har va­e­ret med til at sny­de med do­ping – blandt an­det un­der vin­ter-OL i So­chi, hvor man byt­te­de urin­prø­ver fra rus­si­ske at­le­ter ud gen­nem hul­ler i va­eg­gen.

I juli kom­mer en ny WADArap­port, der an­be­fa­ler to­tal ude­luk­kel­se af Rusland fra OL, for­di man har af­slø­ret om­fat­ten­de og stats­sty­ret do­ping, der tog sin be­gyn­del­se, da Rusland hav­de et skuf­fen­de vin­ter-OL i 2010.

Se­ne­re i juli be­slut­ter den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mi­te imid­ler­tid, at det skal va­e­re op til de en­kel­te idra­ets­for­bund, om man la­der rus­si­ske at­le­ter del­ta­ge ved OL. Når man ik­ke ude­luk­ker kol­lek­tivt, skyl­des det hen­sy­net til ’ba­lan­cen mel­lem det kol­lek­ti­ve an­svar og den in­di­vi­du­el­le rets­sik­ker­hed,’ si­ger pra­esi­dent Tho­mas Bach.

IOC-be­slut­nin­gen mø­der vold­som kri­tik blandt an­det fra Dan­marks Idra­ets­for­bund. Rusland skul­le ha­ve stil­let med 389 sport­s­folk i Rio, men ved le­ge­nes be­gyn­del­se var hol­det på 271 – si­den er fle­re kom­met til, for­di de har ’vun­det’ de­res sa­ger ved den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.