Upo­pu­la­er dan­sker­ri­val vi­ser stor­form

BT - - OL I RIO - An­dreas Er­boe Vestergaard | andv@bt.dk

Rik­ke Møl­ler Pedersen kla­re­de sig ik­ke vi­de­re til fi­na­len i 100 me­ter brystsvøm­ning, da der nat­ten til i går dansk tid blev svøm­met se­mi­fi­na­ler. Det gjor­de til gen­ga­eld en af de mest kon­tro­ver­si­el­le at­le­ter ved OL i Rio – rus­se­ren Yulia Efim­ova – der tid­li­ge­re er ble­vet ta­get for do­ping. For­vir­rin­gen har na­e­sten va­e­ret to­tal om­kring den rus­si­ske svøm­me­stjer­nes del­ta­gel­se ved OL. I før­ste om­gang blev hun na­eg­tet del­ta­gel­se af den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC), der tid­li­ge­re har slå­et fast, at do­ping­døm­te rus­se­re ik­ke er vel­kom­ne i Rio.

Den be­slut­ning blev dog aen­dret af den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol (CAS), der pe­ge­de på, at at­le­ter, der har ud­stået de­res straf, ik­ke kan ude­luk­kes for sam­me for­se­el­se. Der­for er den 24-åri­ge rus­ser med ved le­ge­ne i Rio.

Men ef­ter søn­dag nats kon­kur­ren­ce står det klart, at Efim­ovas del­ta­gel­se ved de olym­pi­ske le­ge ik­ke er po­pu­la­er blandt hver­ken til­sku­e­re el­ler de an­dre svøm­me­re.

Iføl­ge fle­re me­di­er, her­i­blandt nyheds­bu­reau­et AP, blev Yulia Efim­ova mødt af buh-råb på det olym­pi­ske svøm­mesta­dion i Rio. No­get USA To­days an­er­kend­te sport­sjour­na­list Chri­sti­ne Bren­nan og­så gjor­de op­ma­er­k­som om­kring på Twit­ter.

»Ruslands Yulia Efim­ova – to gan­ge ude­luk­ket for brug af do­ping – pe­bet ud, da hun kom­mer ind til 100 me­ter brystsvøm­ning. Bur­de ik­ke va­e­re her,« skrev hun.

Den un­ge rus­ser er dog med ved le­ge­ne, og den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster i 100 me­ter brystsvøm­ning er kom­met godt fra land rent sport­s­ligt, hvor hun med na­est­hur­tig­ste tid svøm­me­de sig i fi­na­len på 100 me­ter-di­stan­cen. Det faldt ik­ke i god jord blandt til­sku­e­re og kon­kur­ren­ter.

»Så vin­der Efim­ova sit he­at, og der er fle­re buh-råb, isa­er fra svøm­mer­nes af­snit. De ved,« skrev Chri­sti­ne Bren­nan på det so­ci­a­le me­die. Skidt nyt for Rik­ke Efim­ovas fly­ven­de start kan va­e­re skidt nyt for Rik­ke Møl­ler Pedersen.

Rus­se­ren er en af det dan­ske me­dal­je­håbs stør­ste kon­kur­ren­ter på dan­ske­rens fa­vo­rit­di­stan­ce 200 me­ter bryst.

For fi­re år si­den snup­pe­de Yulia Efim­ova OL-bron­ze i 200 me­ter brystsvøm­ning for na­e­sen af Rik­ke Møl­ler Pedersen, der sat­ser alt på 200 me­te­ren, hvor hun har ver­dens­re­kor­den.

Men Rik­ke Møl­ler Pedersen fo­ku­se­rer ik­ke på rus­se­ren.

»Jeg sy­nes, vo­res fo­kus skal va­e­re på dem, der dyr­ker ae­r­lig sport,« sag­de hun til DR ef­ter det ind­le­den­de he­at på 100 me­te­ren.

I maj 2014 blev Efim­ova idømt 16 må­ne­ders ka­ran­ta­e­ne for brug af ana­bo­le ste­roi­der, og tid­li­ge­re i år er­kend­te rus­se­ren at ha­ve ble­vet te­stet

Du vif­ter med din fin­ger, som om du er num­mer ét, og du er ta­get for do­pings­nyd Lil­ly King, svøm­mer i 100 m bryst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.