AGF for evig ogal­tid

AGFs de­tro­ni­se­re­de an­fø­rer, St­ef­fen Ras­mus­sen, gjor­de co­me­ba­ck i må­let ef­ter hans af­lø­ser måt­te kø­res på ho­spi­ta­let med en tand­s­ka­de. Og så vend­te aar­hu­si­a­ner­ne tru­en­de ne­der­lag til slut­re­sul­ta­tet 2-2 mod Su­per­liga-bund­hol­det Es­b­jerg

BT - - SUPERLIGA - Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

Jeg er AGFer med stor A. Det er min klub, og jeg stor­tri­ves her. Jeg har et år til­ba­ge af min kon­trakt. Den af­ta­le har jeg in­gen pla­ner om at bry­de St­ef­fen Ras­mus­sen, der blev ind­skif­tet mod Es­b­jerg i går

Det var en stors­mi­len­de og bram­fri St­ef­fen Ras­mus­sen, der mød­te pres­sen ef­ter han sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne fra AGF hav­de vendt su­per­liga­bund­hol­det Es­b­jergs fø­ring på 2-0 til slut­re­sul­ta­tet 2-2.

»Sik­ke no­get rod, men selv­føl­ge­lig er vi gla­de for, at vi på en af­ten, hvor vi ik­ke spil­le­de op til vo­res bed­ste, al­li­ge­vel kun­ne ind­kas­se­re et en­kelt po­int,« sag­de må­l­man­den, der i som­mer bå­de har mi­stet tjan­sen som an­fø­rer og første­må­l­mand.

Det fak­tum får dog ik­ke 33-åri­ge St­ef­fen Ras­mus­sen til at over­ve­je, hvor­vidt han skal sø­ge nye ud­for­drin­ger.

»Slet ik­ke. Jeg er AGFer med stor A. Det er min klub, og jeg stor­tri­ves her. Jeg har et år til­ba­ge af min kon­trakt. Den af­ta­le har jeg in­gen pla­ner om at bry­de,« sag­de St­ef­fen Ras­mus­sen.

End­nu en­gang var han hen­vist til ba­en­ken, men få mi­nut­ter ef­ter pau­sen var der bud ef­ter ham, da AGFs nyind­køb­te første­må­l­mand, ser­be­ren Alek­s­an­dar Jova­novic, i et sam­men­stød med hold­kam­me­ra­ten Di­no Mi­ka­novic blandt an­det fik fi­re ta­en­der slå­et op i over­mun­den.

»Det er po­k­kers synd for Alek­s­an­dar. Nu er han kørt på ska­des­stu­en. Na­tur­lig­vis hå­ber jeg det bed­ste for ham, og at han snart er klar igen,« sag­de St­ef­fen Ras­mus­sen.

I det he­le ta­get blev de 4.605 til­sku­e­re på Blue Wa­ter Are­na i Es­b­jerg vid­ner til en dra­ma­tisk kamp, hvor AGF og­så fik ska­det så­vel Da­ni­el A. Pedersen som Dan­ny Ol­sen og hvor Es­b­jerg-de­butan­ten Awer Ma­bil, som er le­jet i FC Midtjyl­land, blev ud­vist.

»Jeg er ue­nig med dom­me­ren i, at min for­se­el­se var til rødt kort,« sag­de Awer Ma­bil og til­fø­je­de:

»I si­tu­a­tio­nen blev jeg pro­vo­ke­ret af Mar­tin Spel­mann (AGF-spil­ler, red.). Det var dumt af mig, og jeg har und­skyldt over for hold­kam­me­ra­ter­ne. For det var ef­ter alt at døm­me ud­vis­nin­gen af mig, der kom til at ko­ste os den nye sa­e­sons før­ste sejr. Den kun­ne vi el­lers godt ha­ve brugt.«

Skråsik­ker Rid­ders­holm

Mar­tin Spel­mann ro­ste ef­ter kam­pen dom­mer­trio­ens pra­e­sta­tion.

»De lod os gå hårdt til hin­an­den. Det kan jeg godt li­de,« sag­de Mar­tin Spel­mann, der ik­ke hav­de lyst til at kom­men­te­re, hvor­vidt ud­vis­nin­gen var i or­den.

»Det er der an­dre, der er me­get klo­ge­re end mig til at be­døm­me. Men set fra min syns­vin­kel var der ta­le om en helt al­min­de­lig in­fight, som der er mas­ser af i fod­bold,« sag­de han.

AGF-tra­e­ner Glen Rid­ders­holm kun­ne dog sag­tens for­stå, at Awer Ma­bil blev ud­vist.

»Hans spark var to­talt umo­ti­ve­ret, og det var alt­så tred­je gang i kam­pen, han gjor­de det,« sag­de Glen Rid­ders­holm, der kald­te si­ne trop­pers pra­e­sta­tion før pau­sen for ’dår­lig’.

»Til gen­ga­eld spil­le­de vi os op i an­den halv­leg. Så jeg sy­nes egent­lig, at det var fortjent, at vi fik po­int ud af

an­stren­gel­ser­ne,« sag­de Glen Rid­ders­holm.

Ny sport­s­di­rek­tør på vej

Og­så uden for ba­nen blev der hvi­sket og ti­sket i kro­ge­ne.

Så­le­des skal det va­e­re gan­ske vist, at Es­b­jerg fB fra 1. ok­to­ber an­sa­et­ter 64-åri­ge Ted van Le­euwen, der i øje­blik­ket er tek­nisk di­rek­tør i den hol­land­ske AEres­di­vi­sions-klub Twen­te, som ny sport­s­di­rek­tør.

Imid­ler­tid øn­ske­de in­gen i den ve­stjy­ske su­per­liga-klub at be- el­ler af­kra­ef­te nyhe­den.

»Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til,« sag­de Sø­ren Poul­sen, der med ud­gan­gen af au­gust for­la­der sit di­rek­tør-job.

»Selv­om jeg snart stop­per i klub­ben, har jeg va­e­ret med in­de over an­sa­et­tel­ses­pro­ce­du­ren. Men me­re har jeg ik­ke lyst til at si­ge,« sag­de Sø­ren Poul­sen.

FOTO: NI­ELS HUSTED

AGFs de­tro­ni­se­re­de an­fø­rer og første­må­l­mand St­ef­fan Ras­mus­sen kom i går i ak­tion, da hans af­lø­ser Alek­s­an­dar Jova­novic ram­le­de sam­men med hold­kam­me­ra­ten Di­no Mi­ka­novic og måt­te kø­res på ho­spi­ta­let. Her er St­ef­fen Ras­mus­sen i ak­tion mod Es­b­jergs Ke­vin Mensah, men es­b­jer­gen­ser­ne for­må­e­de ik­ke at sco­re på AGF-må­l­man­den og så end­te kam­pen 2-2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.