’Det sva­rer til en evig iron­man’

BT - - NYHEDER -

EKSTREMSPORT Lukas For­chham­mer er ik­ke den før­ste po­p­stjer­ne, der er gå­et ned med ud­mat­tel­se. At ha­ve suc­ces og va­e­re kon­stant på far­ten sli­der li­ge så hårdt som at tra­e­ne til en Iron­man. Det si­ger Ca­mil­la Bjør­vig, der er dansk tur-ma­na­ger med er­fa­ring fra ud­lan­det, hvor hun blandt an­det har va­e­ret per­son­lig ma­na­ger for Sim­ply Reds for­san­ger Mi­ck Huck­nall.

»Du er ty­pisk af sted non­stop og uden ret man­ge pau­ser. Og de ti­mer, hvor du kan slap­pe af, er ik­ke så re­el­le, som de er for os an­dre. Og de kan sam­ti­dig in­de­hol­de mas­ser af pro­mo­tion-for­plig­tel­ser, hvor du skal in­ter­viewes til bla­de, avi­ser, tv og ra­dio,« si­ger Ca­mil­la Bjør­vig.

»Når du er op­pe i den liga, som Lukas Gra­ham er, så er du til rå­dig­hed 24/7. Og så er det op til de men­ne­sker, der er om­kring dig, hvor me­get du bli­ver brugt. Men når du får suc­ces, så ta­ger du ger­ne alt det go­de, der kom­mer. Og en kom­bi­na­tion af at la­ve kon­cer­ter og la­ve pro­mo kan godt i sig selv fyl­de en hel dag. Med lyd­prø­ver, kon­cert og in­ter­views. Nog­le gan­ge har du et ka­me­ra i ryg­gen, li­ge til du går på sce­nen, og så li­ge bag­ef­ter igen.

Og så har du rig­tig me­get trans­port. Sa­er­ligt i USA, der er et me­get stort land. Og så er der tids­for­skel­len, hvor du får jet­lag. De fle­ste ved, hvor tra­et man kan bli­ve af at rej­se,« si­ger Ca­mil­la Bjør­vig, der forta­el­ler, at en af de an­dre fak­to­rer, der og­så sli­der på en suc­ces­fuld po­p­stjer­ne, er, at det kra­e­ves, at man kon­stant er ’på’. He­le ti­den i sø­ge­ly­set »Du er he­le ti­den i sø­ge­ly­set, der er he­le ti­den folk, der kra­e­ver no­get af dig. Og den pri­va­te at­mos­fa­e­re, hvor du for al­vor får lov at slap­pe af, er mini­mal, hvis den over­ho­ve­det ek­si­ste­rer. Når du lan­der i en luft­havn, er der ka­me­ra­er og pres­se, og du har og­så va­e­ret ’på’ i fly­et, hvor no­gen har gen­kendt dig.

Rent fy­sisk så kan du sam­men­lig­ne den slags tur­néer med at skul­le tra­e­ne op til en Iron­man. På man­ge må­der er det sam­men­lig­ne­ligt med pro­fes­sio­nel­le at­le­ter, bort­set fra,at her har det ik­ke no­gen en­de. Der er nem­lig in­tet en­de­ligt mål, for du lø­ber ba­re he­le ti­den. Så det er et kon­stant for­løb på et ret højt ni­veau. Men man vil jo ger­ne ha­ve, at det er en­de­løst, det er jo der­for, vi gør det, for at få en kar­ri­e­re. Men der­for er det sta­dig et hårdt for­løb,« si­ger Bjør­vig, der og­så forta­el­ler, at al­le vil ha­ve en del af po­p­stjer­nens suc­ces:

»Det kan va­e­re ret over­va­el­den­de, der er he­le ti­den man­ge nye ind­tryk og op­le­vel­ser, og der er he­le ti­den no­gen, der vil ha­ve no­get af dig. Det er no­get, der vil­le sli­de på al­le men­ne­sker. Der lig­ger nem­lig et stort pres i de man­ge for­vent­nin­ger, der er til dig, og det er et stort an­svar, at der er en hel mas­se men­ne­sker, der skal le­ve af det, du gør, og er af­ha­en­gi­ge af, at du pra­este­rer,« si­ger Ca­mil­la Bjør­vig, der bl.a. er tour­ma­na­ger for San­ne Sa­lo­mon­sen og Mads Lan­ger. SAM­MEN­BRUD Den 27-åri­ge for­san­ger Lukas Gra­ham be­ta­ler nu pri­sen for de sid­ste års enor­me suc­ces over he­le ver­den med sing­le­hit­tet ’7 Years’. Lukas Gra­ham For­chham­mer brød for al­vor igen­nem i USA i slut­nin­gen af sid­ste år, hvor han op­t­rå­d­te i fle­re sto­re ame­ri­kan­ske tv-shows og me­di­er blandt an­det ’The Co­nan O’Bri­an Show’.

Suc­ce­sen kul­mi­ne­re­de fo­re­lø­big, da ban­det ram­te top­pen af den ame­ri­kan­ske hit­lis­te tid­li­ge­re på året med num­me­ret ’7 Years’ – og li­ge si­den har Lukas For­chham­mer tur­ne­ret USA på kryds og tva­ers med sit band.

Tirs­dag kom det så frem, at den 27-åri­ge dan­ske san­ger var gå­et ned med ’ek­strem ud­mat­tel­se’, da to plan­lag­te kon­cer­ter i Syd­ney og Mel­bour­ne samt én kon­cert i Tokyo var ble­vet af­lyst, få da­ge før de skul­le ha­ve va­e­ret gen­nem­ført.

Ud over kon­cer­ter­ne skul­le Lukas Gra­ham og­så ha­ve la­vet en ra­ek­ke vig­ti­ge in­ter­view til au­stral­ske og ja­pan­ske me­di­er, hvor fanska­ren er ha­stigt vok­sen­de, ef­ter at Lucas Gra­ham har lig­get højt på hit­lis­ter­ne. I Au­stra­li­en har sing­len va­e­ret num­mer ét.

»Lukas li­der af ek­strem ud­mat­tel­se og er ik­ke i stand til at gen­nem­fø­re kon­cer­ter­ne,« skrev den au­stral­ske ar­ran­gør om af­lys­nin­gen Lukas li­der af ek­strem ud­mat­tel­se og er ik­ke i stand til at gen­nem­fø­re kon­cer­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.