Nej, mob­be­re er ik­ke straf­fe­lovs­gen­stan­de

BT - - DEBAT -

ik­ke straf­fe mobning via loven. I ste­det bør man bru­ge be­kendt­gø­rel­sen om frem­me af god or­den i fol­ke­sko­len. Den be­skri­ver me­get klart, hvad skole­le­de­ren skal, hvis en elev ik­ke op­fø­rer sig or­dent­ligt. Hvis en fora­el­der ser sit barn mod­ta­ge el­ler sen­de sådan en sms, som Cen­ter for Rum­me­lig­hed gør op­ma­er­k­som på, skal fora­el­de­ren kon­tak­te skole­le­de­ren med det sam­me. Skole­le­de­ren skal så ta­ge fat i bar­net og sank­tio­ne­re. Det kan va­e­re ved ef­ter­sid­ning i en uge. Vi­ser det sig, at bar­net bli­ver

ved, og det er grove til­fa­el­de, kan Hvis der er for at vi får klart bar­net bort­vi­ses fra sko­len. Men de­fi­ne­ret, at det er sko­lens an­svar. man­ge, der har der er ba­re ik­ke sa­er­ligt man­ge, der Li­ge nu si­ger folk, at mobning lidt bru­ger be­kendt­gø­rel­sen.

an­sva­ret, så bli­ver er fora­el­dre­nes skyld og og­så lidt er ele­vens egen skyld. Men det er og­så an­sva­ret ik­ke ta­get mob­be­ren, der får lidt la­e­re­rens skyld. Og al­le dem, lov til at bli­ve på sko­len, og den der ik­ke gør no­get, er og­så skyld i mob­nin­gen. Det mob­be­de må flyt­te. Vi skal ha­ve vendt det om, så er for løst. Som fol­ke­sko­le­e­le­ver ved vi, at hvis der er den mob­be­de al­tid skal bli­ve. Der­for har DF en­gang for man­ge, der har an­sva­ret, så bli­ver an­sva­ret ik­ke fo­re­slå­et, at be­kendt­gø­rel­sen blev stram­met op, så ta­get. Det bur­de va­e­re sådan, at sko­len skul­le kun­ne skole­le­de­ren ik­ke blot kan, men skal flyt­te bar­net til do­ku­men­te­re, at de har gjort en ind­sats, der le­ver en an­den sko­le ved grove til­fa­el­de som vold. Så ri­ves op til nog­le stan­dar­der. Kan sko­len ik­ke det, har den mob­ber­ne op fra de­res van­te om­gi­vel­ser og kam­me­ra­ter, ik­ke fulgt loven. hvil­ket i langt de fle­ste til­fa­el­de er nok.

DET ER VIG­TIGT,

i en moralsk dis­kus­sion, er det et el­ler an­det sted og­så mob­be­rens skyld. Men det hand­ler ik­ke om at pe­ge fin­gre, men om at lø­se et pro­blem. Pe­ger man fin­gre ad en mas­se børn, får vi ik­ke løst no­get pro­blem. Mob­be­loven bør hel­ler ik­ke va­e­re for at pe­ge fin­gre af sko­len, men for at hol­de dem op­pe på at gø­re no­get ved pro­ble­met.

GÅR MAN IND

ALEX AHRENDT­SEN

DANSK FOL­KE­PAR­TI VIL

gø­re børn til straf­fe­lovs­gen­stan­de, når vi al­le­re­de har de sank­tions­mu­lig­he­der gen­nem be­kendt­gø­rel­sen. Skole­le­de­re og kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal tra­e­de i ka­rak­ter og slå hårdt ned på et­hvert op­tra­ek til mobning, li­ge­gyl­digt hvad det dre­jer sig om. Der­for er det vig­tigt, at fora­el­de­ren til den mob­be­de elev går til skole­le­de­ren med det sam­me.

VI SKAL IK­KE OF­TE ER DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.