Det fla­be­de svar er ’Hvad tror du selv?’

BT - - DEBAT -

Et af det po­li­ti­ske ef­ter­års sto­re spørgs­mål bli­ver, om der er va­egt bag or­de­ne, når LA ha­ev­der, at de vil va­el­te re­ge­rin­gen, hvis ik­ke de får en sa­en­kel­se af top­skat­ten på fem pct. Par­ti­et er holdt op med at la­ve over­skrif­ter om, at de vil va­el­te re­ge­rin­gen, og har er­stat­tet sva­ret på det sto­re spørgs­mål med det lidt fla­be­de: ’Hvad tror du selv?’

PANELETDEN SKAR­PE Spørgs­må­let er nok na­er­me­re, om Løk­ke er pa­rat til at gi­ve det til DF, som der skal til, for at LA vil hol­de ham på ta­bu­ret­ten

OF­TEST STIL­LER MAN på Chri­sti­ans­borg sig selv spørgs­må­let om, hvem LA for­stil­ler sig, der skal le­ve­re 90 man­da­ter til en sa­enk­ning af top­skat­ten. Sva­ret er blå blok. Men det er li­ge så in­ter­es­sant at spør­ge om, hvad LA kan le­ve med, som er min­dre end en fem pct. sa­enk­ning af top­skat­ten.

Det er nemt for va­el­ger­ne at af­ko­de, om fem pct. nu og­så bli­ver til fem pct., men min­dre kan og­så gø­re det. Og LA har den for­del, at de på man­ge om­rå­der er til at ta­le med, for­di de har så kla­re pri­o­ri­te­rin­ger, og de­res va­el­ge­re har det på sam­me må­de. De har f.eks. in­gen kva­bab­bel­ser med at ac­cep­te­re stram­nin­ger af ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, hvis det kan få DF med til skat­te­let­tel­ser. TRI­NE VILLEMANN De vil såmaend og­så kun­ne ac­cep­te­re mil­li­ard­be­vil­lin­ger til vel­fa­erd, selv­om det får det of­fent­li­ge for­brug til at sti­ge.

Bund­linj­en for LA er og bli­ver top­skat­ten. Men det er ik­ke sva­ert at for­stil­le sig, at en af­ta­le, som sa­en­ker top­skat­ten, vil bli­ve pak­ket sam­men med an­dre til­tag, som så vil ’ram­me’ de højt­løn­ne­de, så re­ge­rin­gen und­går en ef­ter­føl­gen­de SKAEVT-kampag­ne fra S og fag­be­va­e­gel­sen. Det kun­ne f.eks. va­e­re via bo­ligskat­ten, pen­sions­ind­be­ta­lin­ger, ren­te­fradrag el­ler bør­ne­check­en. Og så vil LA må­ske nok va­e­re over smer­te­gra­en­sen i for­hold til spørgs­må­let om de fem pct. på top­skat­ten, men an­dre til­tag kan al­li­ge­vel gø­re den sam­le­de pak­ke uspi­se­lig. IRO­NISK NOK HAR So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i de­res af­vis­ning af at sa­en­ke top­skat­ten gi­vet LA en slags hja­el­pen­de hånd. LA har nem­lig hidtil bak­set med den tek­ni­ka­li­tet, at de har for­mu­le­ret et krav om fem pct., men hvad nu hvis man ha­e­ve­de gra­en­sen for, hvor­når man skal be­ta­le top­skat, så fa­er­re kom til det? Ja, den dis­kus­sion er for­s­vun­det, Kron­prins Fre­de­riks med­lem­skab af Den Olym­pi­ske Ko­mi­te (IOC) har lø­ben­de va­e­ret til de­bat. Nu si­ger tro­nar­vin­gen til BT, at han står in­de for, at Rusland får lov til at va­e­re med til OL på trods af do­ping-skan­da­le. Tri­ne Villemann er ude med kri­tik:

»Kron­prin­sen skul­le al­drig ha­ve få­et lov til at bli­ve med­lem af IOC. Der er så me­get po­li­tik i or­ga­ni­sa­tio­nen, og det har den rus­si­ske do­ping-skan­da­le ek­sem­pli­fi­ce­ret bed­re end no­get an­det. En dansk kron­prins har in­tet at gø­re i det selskab. Den nor­ske prins Haa­kon yt­re­de og­så på et tids­punkt, at prin­sen ger­ne vil­le va­e­re en del af IOC. Det slog man i Nor­ge ned med det sam­me.

Det dan­ske kon­ge­hus de­fi­ne­rer selv sin rol­le som sam­lings­punkt in­dadtil, og hvad gør man så? Så til­la­der man, at vo­res kom­men­de kon­ge bli­ver med­lem af en or­ga­ni­sa­tion, der i den grad split­ter van­de­ne – ik­ke kun i Dan­mark, men og­så på glo­balt plan.« Du si­ger, Kron­prin­sen un­der­gra­ver fol­kets respekt for den in­sti­tu­tion, Søs Ma­rie Serup, tro­nar­vin­gen en dag skal stå in­de for som kon­ge. Hvad ba­se­rer du det på?

»Vi kan al­le se, den er helt gal med de rus­si­ske sport­s­u­dø­ve­re. Dan­sker­ne er jo ik­ke dum­me. Det har jeg nog­le gan­ge en mi­stan­ke om, at kon­ge­hu­set tror.

Vi kan bå­de se, at Kron­prin­sen er blan­det ind i en or­ga­ni­sa­tion, der ik­ke kan fin­de ud af at skel­ne ret fra vrang, og at kron­prins Fre­de­rik der­na­est si­ger, at det kan Kron­prin­sen stå in­de for. Det dan­ske kon­ge­hus kan ik­ke kla­re at ha­ve en kon­ge, der i den grad mang­ler et moralsk kom­pas i dis­se sa­ger. Folk fra bå­de An­ti Do­ping Dan­mark og Dansk Idra­ets­for­bund har på­pe­get, at det var den for­ker­te be­slut­ning af IOC at la­de Rusland va­e­re med i OL. Kron­prin­sen un­der­gra­ver den respekt, vi har for kon­ge­hu­set, når tro­nar­vin­gen mel­der ef­ter S har sagt, at de hver­ken vil sa­en­ke top­skat­ten i pro­cent el­ler ha­e­ve gra­en­sen for, hvor­når man skal be­ta­le top­skat. MEN HVAD BE­TY­DER det alt sam­men for re­ge­rin­gen? Truk­ket hårdt op, så kan de le­ve­re fem pct. sa­enk­ning af top­skat­ten med en ra­ek­ke til­tag, som LA ik­ke er til­ha­en­ge­re af, el­ler de kan le­ve­re fem pct., men så skal de va­e­re op­ma­er­k­som­me på, om LA er til­fred­se med al­le de øv­ri­ge til­tag i pak­ken. Det er na­tur­lig­vis alt sam­men un­der for­ud­sa­et­ning af, at de tror på, at der er va­egt bag LAs ord om at va­el­te re­ge­rin­gen, og at det over­ho­ve­det er mu­ligt at sam­le 90 man­da­ter bag en el­ler fle­re af­ta­ler.

I LA er hu­mø­ret højt. Stats­mi­ni­ste­ren har vist, at han er pa­rat til at gi­ve det, der skal til, for at hol­de sig på ta­bu­ret­ten, men de ved sam­ti­dig godt, at spørgs­må­let nok na­er­me­re er, om Løk­ke er pa­rat til at gi­ve det til DF, som der skal til, for at LA vil hol­de ham på ta­bu­ret­ten. Og det hand­ler slet ik­ke om skat. no­get ud, der er stik imod, hvor­dan an­dre dan­ske or­ga­ni­sa­tio­ner ser på si­tu­a­tio­nen.«

»Det er dej­ligt, at Kron­prin­sen er glad for sport og må­ske får folk op af so­fa­en. Det skal han ik­ke hø­re et ondt ord for, men der­for be­hø­ver han ik­ke va­e­re i IOC. Via sin po­si­tion er Kron­prin­sen med til at blåstemp­le IOC, som er en kor­rupt politisk or­ga­ni­sa­tion. Det skal det dan­ske mo­nar­ki ik­ke bru­ges til, for det til­hø­rer al­le dan­ske­re. Hvad bli­ver det na­e­ste? At Kron­prin­sen skal va­e­re med i Hells An­gels?«

Jour­na­list, for­fat­ter og de­bat­tør og be­ska­ef­ti­ger sig sa­er­ligt med kon­ge­hu­set

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.