Et så lyk­ke­lig før’

BT - - NYHEDER -

Gif­ter sig med Tho­mas Sch­midt. Par­ret får se­ne­re to børn, Juli­us, 14 år og Cla­ra, 11 år.

I maj 2013 ta­ber Jo­sep­hine af Ro­sen­borgs far, grev Chri­sti­an af Ro­sen­borg, der var fa­et­ter til dron­ning Mar­gret­he, kam­pen til kra­eft. I ja­nu­ar 2014 dør gre­vin­de An­ne Dor­te af Ro­sen­borg og­så af kra­eft.

Se­ne­re sam­me år va­el­ger Jo­sep­hine af Ro­sen­borg at flyt­te fra sin mand. For at skå­ne bør­ne­ne mest mu­ligt bli­ver par­ret eni­ge om, at bør­ne­ne i den før­ste tid bli­ver bo­en­de hos de­res far.

I for­å­ret 2015 mø­der Jo­sep­hine af Ro­sen­borg Ken­neth Sch­midt på de­res fa­el­les ar­bejds­plads, Carls­berg. Her er han elek­tri­ker, mens hun er team­le­der.

Sid­ste som­mer flyt­te­de par­ret sam­men i et ra­ek­ke­hus i Kgs. Lyng­by. I vin­ter for­tal­te par­ret, at de skul­le va­e­re fora­el­dre. 6. au­gust blev de­res søn, Oscar Chri­sti­an af Ro­sen­borg født.

• • • • • • • •

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.