Da­ta­ba­se skal hin­dre ter­ror

Det bli­ver let­te­re for ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster at de­le in­for­ma­tio­ner i kam­pen mod ter­r­o­ri­ster

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Ge­ne­relt er ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster ik­ke me­get for at de­le in­for­ma­tio­ner. Selv om de eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­myn­dig­he­der la­en­ge har delt da­ta om po­ten­ti­el­le kri­mi­nel­le gen­nem Eu­ro­pol og In­ter­pol, er ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne of­te til­ba­ge­hol­den­de med at de­le in­for­ma­tio­ner om mista­enk­te - med­min­dre det dre­jer sig om en be­stemt sag el­ler hvis to lan­de be­slut­ter at de­le be­stem­te op­lys­nin­ger.

Men da 130 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, og 351 blev sår­et i ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris be­gå­et af mi­li­tan­te is­la­mi­ster 13.-14. novem­ber 2015, stod det klart, at der var al­vor­li­ge hul­ler i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­nes ar­bej­de.

Ad­skil­li­ge af de in­vol­ve­re­de i an­gre­be­ne hav­de nem­lig va­e­ret på myn­dig­he­der­nes ra­dar i an­dre lan­de.

Ab­del­ha­mid Abaa­oud, en af de mista­enk­te ho­ved­ma­end bag an­gre­be­ne i Pa­ris, hav­de ek­sem­pel­vis gjort nar ad eu­ro­pa­ei­sk gra­en­se­kon­trol og pra­let af, hvor let det var for ham at rej­se mel­lem Sy­ri­en, hans hjem­land Bel­gi­en og re­sten af Eu­ro­pa.

Ame­ri­kan­ske em­beds­ma­end tal­te og­så nedsa­et­ten­de om eu­ro­pa­ei­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster ef­ter Pa­risan­gre­be­ne og kri­ti­se­re­de dem for ik­ke at va­e­re go­de nok.

De har ar­bej­det ta­et sam­men med eu­ro­pa­ei­ske myn­dig­he­der for at sik­re den nød­ven­di­ge tra­e­ning for at for­hin­dre end­nu et an­greb i stil med Pa­ris-an­gre­bet. Kan de­le in­for­ma­tio­ner Men med en ny da­ta­ba­se hå­ber ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne bed­re at kun­ne for­hin­dre lig­nen­de an­greb i frem­ti­den. Da­ta­ba­sen gi­ver eu­ro­pa­ei­ske lan­de mu­lig­hed for at de­le in­for­ma­tio­ner om mista­enk­te og der­med må­ske af­va­er­ge ter­r­or­an­greb, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

»Ef­ter­ret­nings­da­ta­ba­sen vil gø­re det me­get nem­me­re og hur­ti­ge­re at de­le in­for­ma­tion om mu­li­ge trus­ler,« si­ger en ef­ter­ret­nings­tals­mand.

Da­ta­ba­sen er et nyt vå­ben i kam­pen mod Is­la­misk Stat, der mi­ster ter­ri­to­ri­um i Irak og Sy­ri­en.

Hol­land, som hav­de EU-for­mand­ska­bet un­der Pa­ris-an­gre­be­ne, har spil­let en nøg­lerol­le i at få syste­met op at kø­re, og den hol­land­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ad­mi­ni­stre­rer da­ta­ba­sen, der har va­e­ret klar til brug si­den 1. juli.

Syste­met gør det mu­ligt for eu­ro­pa­ei­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster at de­le in­for­ma­tion i re­al­tid om mista­enk­te mi­li­tan­te is­la­mi­ster ind­sam­let af An­ti-ter­ror-grup­pen (CTG), som be­står af al­le 28 EU-lan­de, Schweiz og Nor­ge.

Sam­ti­dig gør da­ta­ba­sen det let­te­re at kryd­stjek­ke ma­te­ri­a­le fra for­skel­li­ge lan­des ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster, forta­el­ler en hol­land­sk ef­ter­ret­nings­tals­mand til Reu­ters.

»Hvis vi ser et af vo­res mål rej­se til Am­ster­dam, har vi hidtil ik­ke tjek­ket, om og­så hans bror el­ler nevø rej­ser,« si­ger en tals­mand ved det ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Men det kan man nu.

FOTO: VALERY HACHE

Blom­ster­hav på pro­me­na­den i Ni­ce ef­ter 84 men­ne­sker blev dra­ebt i ter­r­or­an­greb den 14. juli. Med en ny da­ta­ba­se, hvor lan­de kan de­le in­for­ma­tio­ner om mista­enk­te, hå­ber ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne bed­re at kun­ne af­va­er­ge ter­r­or­an­greb.

Kampkla­edt bel­gisk po­li­ti hol­der vagt ved en ak­tion i Mo­len­be­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.