Ki­ne­sisk turist blev asyl­sø­ger ved en fejl

BT - - NYHEDER -

En 31-årig ki­ne­sisk turist har ved en fejl til­bragt 12 da­ge på et flygt­nin­ge­cen­ter i Tys­kland. Ki­ne­se­ren, der er rygs­a­ek­turist, gik til po­li­ti­et i by­en Stutt­g­art for at mel­de sin teg­ne­bog for­s­vun­det, skri­ver den bri­ti­ske avis Daily Mail. Ki­ne­se­ren ta­ler hver­ken tysk el­ler en­gelsk, og po­li­ti­et tro­e­de fejl­ag­tigt, at her var end­nu en asylan­sø­ger. Så han blev vik­let ind i det ty­ske sy­stem for asylan­sø­ge­re og sendt til et af kom­mu­nens asyl­kon­to­rer. Her fik han en blan­ket, som han ud­fyld­te. Han vid­ste ik­ke, at han her­med søg­te asyl i Tys­kland, og myn­dig­he­der­ne brag­te ham til et flygt­nin­ge­cen­ter i Dort­mund. På et tids­punkt no­te­re­de nog­le af de an­sat­te, at ki­ne­se­ren var no­get bed­re kla­edt end de an­dre asylan­sø­ge­re, og de fik fat i nog­le ki­ne­se­re fra en restau­rant. De tal­te med den 31-åri­ge, og fejl­en blev opkla­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.