812 har sagt op un­der Løk­kes sto­re ud­flyt­ning

BT - - NYHEDER -

Når man er på fe­rie, så slip­per man hver­da­gens tøj­ler, og pen­ge­ne sid­der lidt lø­se­re, end de gør der­hjem­me Car­sten Lin­ne­mann, ejen­doms­ma­eg­ler og eks­pert i at rå­d­gi­ve og ana­ly­se­re dan­sker­nes øko­no­mi og bud­get­plan­la­eg­ning UD­FLYT­NING 812 em­beds­ma­end har sagt op, ef­ter re­ge­rin­gen i ok­to­ber lan­ce­re­de sin sto­re ud­flyt­nings­plan af knap 4.000 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. Det vi­ser en run­dring­ning, som Po­li­ti­ken har fo­re­ta­get til 42 af de 49 myn­dig­he­der, der er be­rørt af flyt­te­pla­ner­ne.

I hvil­ket om­fang de 812 op­si­gel­ser di­rek­te skyl­des ud­flyt­nin­gen af ar­bejds­plad­sen, er uklart. Men fle­re sty­rel­ser po­in­te­r­er over for Po­li­ti­ken, at der vil kom­me fle­re op­si­gel­ser, i takt med at fle­re sty­rel­ser ryk­ker til provin­sen.

Ar­bejds­plad­ser­ne for­de­les på 38 by­er i 25 kom­mu­ner. De før­ste ar­bejds­plad­ser er al­le­re­de ble­vet flyt­tet, og ud­flyt­nin­gen rul­les grad­vist ud frem til an­det hal­vår af 2017.

Fle­re un­der­sø­gel­ser og rund­spør­ger 33 SIGTEDE Si­den for­å­ret har Kø­ben­havns Po­li­ti sig­tet yder­li­ge­re fem per­so­ner i en sag om snyd med ek­sa­mens­be­vi­ser. Der­med er 33 per­so­ner sig­tet for i alt 42 for­hold. For­skel­len i an­tal skyl­des, at nog­le er sig­tet for at sny­de el­ler for­sø­ge på det fle­re gan­ge, op­ly­ser po­li­ti­kom­mis­sa­er ved Kø­ben­havns Po­li­ti Tho­mas Dürr.

»Der duk­ker sta­dig nye for­hold op, som vi ef­ter­for­sker,« forta­el­ler Tho­mas Dürr, der hel­ler ik­ke kan ude­luk­ke, at der kom­mer fle­re sigtede i sagen.

Det var i 2013, at Sty­rel­sen for Vi­de­re­gå­en­de Ud­dan­nel­ser op­da­ge­de, at 19 per­so­ner hav­de søgt ind på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se med et ua­eg­te ek­sa­mens­be­vis.

Fle­re af an­sø­ger­nes ek­sa­mens­be­vi­ser lig­ne­de hin­an­den, og det faldt i øj­ne­ne. Der­u­d­over trak 14 de­res an­søg­ning in­den stu­di­estart, hvil­ket ske­te fra sam­me do­ma­e­ne. har tid­li­ge­re in­di­ke­ret, at en lang ra­ek­ke statsan­sat­te ik­ke hav­de ta­enkt sig at ryk­ke med job­bet ud i lan­det.

I ok­to­ber vi­ste en rund­spør­ge, som Djøf fo­re­tog blandt 558 berørte med­lem­mer, at blot tre ud af 100 vil­le flyt­te med. 12 ud af 100 vil­le bli­ve bo­en­de og pend­le til den flyt­te­de ar­bejds­plads.

Kon­se­kven­sen af de man­ge op­si­gel­ser er vi­dens- og kom­pe­ten­ce­tab hos sty­rel­ser­ne, ly­der ad­vars­len fra fag­for­e­nin­ger.

Hos re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre me­ner fi­nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen ik­ke, at skra­eks­ce­na­ri­et er nå­et med de 812 op­si­gel­ser.

»Vi er na­tur­lig­vis in­ter­es­se­ret i, at så man­ge som mu­ligt flyt­ter med. Men omvendt ska­der det al­drig no­gen or­ga­ni­sa­tio­ner, at der kom­mer nyt blod til, og at der kom­mer nye folk til med nye øj­ne på op­ga­ven,« si­ger han til Po­li­ti­ken.

De fal­ske be­vi­ser var ble­vet sendt til ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner på tva­ers af fle­re kø­ben­havn­ske po­li­tik­red­se. Det fik sty­rel­sen til at gå ind i sagen med en sam­let an­mel­del­se til po­li­ti­et.

Tho­mas Dürr forta­el­ler, at po­li­ti­et mista­en­ker tre for at va­e­re ho­ved­ma­end og stå bag sal­get af de fal­ske ek­sa­mens­be­vi­ser. De er al­le tre ma­end i slut­nin­gen af ty­ver­ne.

De re­ste­ren­de sigtede i sagen er an­kla­get for at ha­ve købt og an­vendt de fal­ske be­vi­ser.

De ua­eg­te ek­sa­mens­be­vi­ser blev brugt til at sø­ge ind på CBS, Co­pen­ha­gen Business Aca­de­my, Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Et falsk be­vis skal ha­ve ko­stet mel­lem 1.500 og 20.000 kro­ner.

Det er tid­li­ge­re kom­met frem, at fle­re af de sigtede an­sø­ge­re ik­ke hav­de en gym­na­si­al ek­sa­men. An­dre hav­de en gym­na­si­al ek­sa­men, men med et va­e­sent­ligt la­ve­re ka­rak­ter­gen­nem­snit end det, der frem­gik på det fal­ske be­vis.

ONS­DAG 10. AU­GUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.