Han kan sam­le fa­mi­li­en

BT - - NYHEDER - Løs­nin­ger fra i går:

60 ÅR I DAG for­lod ud­skej­el­ser­ne for i ste­det at sø­ge en ud­dan­nel­se hos den pri­va­te te­a­ter­mand Klaus Pagh, som for­søg­te sig med et me­re tra­di­tio­nelt mod­svar til stats­sko­len. Rast­løs Og skønt Mar­tin Mie­he-Re­nard ef­ter­føl­gen­de fik rol­ler på Aal­borg Te­a­ter og på en ra­ek­ke kø­ben­havn­ske te­a­tre samt film­gen­nem­brud som søn­nen i ’Fa­mi­li­en Gyl­den­kål’ og bl.a. spil­le­de en mar­kant rol­le i Klaus Rif­b­jerg-se­ri­en ’Vo­res år’, var der an­det og me­re i ham end blot selv at stå på en sce­ne el­ler for­an et ka­me­ra.

Han var rast­løs, og han bå­de skrev og in­stru­e­re­de. Bør­ne­fo­re­stil­lin­ger og ung­doms­mu­si­cals - ik­ke for­di han føl­te et kald, men for­di han hav­de flair for det.

Og pen­nen blev og­så spid­set i de revy­er, han blev kunst­ne­risk le­der af. Hvad en­ten det var i Mo­gen­strup el­ler på Born­holm, se­ne­re og­så i Kol­ding, Hjør­ring og Es­b­jerg og så sent som den­ne vin­ter i Aar­hus.

De sam­le­de er­fa­rin­ger, som ef­ter­hån­den og­så om­fat­te­de tv­bran­chen, led­te til, at han blev chef for Ama­ger Sce­nen 1996-97. Hans for­søg på na­en­somt at for­ny pro­fi­len gik ik­ke ef­ter pla­nen, pu­bli­kum svig­te­de, og han blev den fol­ke­li­ge sce­nes sid­ste chef. Me­de­jer af pro­duk­tions­sel­skab Til gen­ga­eld har han alt­så haft stør­re held på tv-fron­ten, og te­a­ter­le­del­sen snu­ste han til igen, da han stod i spid­sen for sto­re fo­re­stil­lin­ger i Tap­pe­ri­hal­len på Øster­bro, bl.a. med sin egen dra­ma­ti­se­ring af ’Pe­ters jul’, og ef­ter­føl­gen­de på Do­ck­en.

Mie­he-Re­nard er i dag me­de­jer af tv-pro­duk­tions­sel­ska­bet Adap­to og medstif­ter af Ma­ke Do Me­dia. Hvis han ab­so­lut skul­le va­el­ge mel­lem si­ne man­ge ta­len­ter, vil­le han va­el­ge skri­ve­ri­et.

Den si­de af ev­ner­ne for­dy­ber han sig i hver vin­ter i fa­mi­li­ens hus i Thailand. Men han har skabt sig en til­va­e­rel­se, hvor det slet ik­ke er nød­ven­digt. Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Ud­vik­lings­chef for Nor­disk Film Si­den 1993 gift med kol­le­ga­en Ka­rin Jagd. Par­ret har to søn­ner og en dat­ter og bor i Gen­tof­te. For­san­ger i fri­tids-ro­ck­ban­det Ha­ck­ensa­ck. Har va­e­ret for­mand for Det Ra­di­ka­le Ven­stre i Gen­tof­te-Hel­lerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.