Di­no-klas­si­ker

BT - - TV - EVEN­TYR 09:35 20:20 22:00 13:05 16:30 11:30 07:50 14:50 18:45 00:00-05:35

Den ex­cen­tri­ske mil­li­ar­da­er Jo­hn Ham­mond in­vi­te­rer to di­nosauru­s­eks­per­ter til sin for­ly­stel­ses­park på en ø ud for Cos­ta Ri­cas kyst. Ham­monds eks­per­ter har ved hja­elp af en myg, der er fun­det be­va­ret i et styk­ke rav, haft held med at gen­ska­be for­ti­dens ma­sto­don­ter. Det vi­ser sig nem­lig, at myg­gen har su­get blod fra en di­nosu­ar in­den den end­te si­ne da­ge i rav­klum­pen. Der­med rum­mer myg­gen vel­be­va­ret di­no­au­er-DNA, og ved hja­elp af klo­ning er Ju­ras­sic Park en re­a­li­tet. Sam­men med Ham­monds to bør­ne­børn og ka­oste­o­re­ti­ke­ren Ian Malcolm får de to eks­per­ter en tur gen­nem par­ken i en com­pu­ter­sty­ret bil. Det er en uforg­lem­me­lig op­le­vel­se for al­le, og alt ån­der fred og idyl ind­til en tro­pisk storm ram­mer øen. Ødela­eg­gel­ser­ne re­sul­te­rer blandt an­det i et strøms­vigt, der sa­et­ter al­le sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger ud af spil­let. Nu er par­ken åben for de sto­re dyr - og ho­ved­par­ten af dem var op­rin­de­lig kø­da­e­den­de ja­ge­re - og det har klo­nin­gen ik­ke aen­dret Med­vir­ken­de: på! Ste­ven Spi­el­bergs klas­si­ker reg­nes sta­dig for den bed­ste di­nosau­er­film, der no­gen­sin­de er la­vet. (3+)

Blon­di­nens ha­evn. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2001. Love, Ro­sie. En­gelsk ko­me­die fra 2014. Hope Flo­ats – en ny start. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1998. Ex­pe­ri­men­ter. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Mirak­let i Viskan. Svensk dra­ma fra 2015. The D Train. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Jer­sey Boys. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 2014. Ma­no­los magi­ske rej­se. Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2014.

Ju­no. Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk ko­me­die fra 2007.

Sout­h­paw. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2015. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.