Pa­ri­a­en i svøm­me­hal­len

BT - - OL I RIO -

DER GÅR EN pa­ria rundt i den olym­pi­ske svøm­me­hal. Yulia Efim­ova er ale­ne mod det me­ste af ver­den. Efim­ova er en af ver­dens bed­ste brystsvøm­me­re - spørg ba­re dan­ske Rik­ke Møl­ler Pedersen, der i fle­re om­gan­ge har måt­tet se sig slå­et af den rus­si­ske svøm­mer. De fle­ste vil må­ske hu­ske det fra det VM i Bar­ce­lo­na i 2013, hvor Rik­ke Møl­ler Pedersen hav­de svøm­met i ver­dens­re­kord­tid i sin se­mi­fi­na­le på 200 me­ter bryst, men se­ne­re i fi­na­len blev slå­et af net­op Efim­ova. Kort ef­ter af­le­ve­re­de Efim­ova en po­si­tiv do­ping­prø­ve. Det gjor­de hun i øv­rigt igen i marts i år for stof­fet Mel­do­ni­um, men den sag er sat på stand­by.

Og det er der­for, at al­le er imod hen­de i svøm­me­hal­len i dis­se da­ge. EFIM­OVA ER EN af de rus­si­ske at­le­ter, som den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité fak­tisk ger­ne vil­le ha­ve for­hin­dret i at del­ta­ge ved OL, men det fik Efim­ova til at kla­ge til den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS, der gav hen­de ret til at va­e­re med i Rio, for­di hun hav­de ud­stået ka­ran­ta­e­nen for den før­ste do­pings­ag.

Ju­ra­en er på plads med an­dre ord. Men der­for be­hø­ver fø­lel­ser­ne jo ik­ke fal­de til ro.

Og det er de så san­de­lig hel­ler ik­ke gjort. Ame­ri­kan­ske Lily King, der slog Efim­ova på 100-me­te­ren mandag af­ten, var i he­le op­tak­ten til fi­na­len uden ind­pak­ning i sin pro­test mod sin kon­kur­rent. Hun brød sig ik­ke om at ha­ve Efim­ova med i kon­kur­ren­cen. Og ef­ter fi­na­len var der in­gen ly­kønsk­ning over den snor, der ad­skil­te de to kvin­ders ba­ner.

Mi­cha­el Phelps, ja svøm­mei­ko­net, tog og­så bla­det fra mun­det og sag­de:

»Det knu­ser mit hjer­te, at no­gen, der er te­stet po­si­tiv ik­ke ba­re én, men to gan­ge, kan få chan­cen for at svøm­me med her.«

Sådan er det i svøm­mea­re­na­en. FØ­LEL­SER­NE HAR FÅ­ET frit løb, og man ta­ler di­rek­te imod det, man ik­ke kan li­de. Vi har og­så set det med den au­stral­ske svøm­mer Ma­ck Hor­ton, der hav­de sam­me pro­test mod den ki­ne­si­ske svøm­mer – og­så med en plet­tet do­ping­for­tid – som blev num­mer to ef­ter ham på 400 me­ter fri.

Det er sja­el­dent, at op­le­ve sådan en pro­test fra at­le­ter­nes si­de mod de­res kon­kur­ren­ter.

Og den bli­ver alt­så bak­ket op af en fol­ke­lig pro­test fra pu­bli­kum i hal­len, der mandag af­ten buhe­de Efim­ova ind til fi­na­len i 100 me­ter bryst, og ef­ter at ha­ve vun­det sølv på di­stan­cen brød en ty­de­ligt ma­er­ket Efim­ova så sam­men, da hun mød­te pres­sen.

»Nog­le er su­re på mig, og ta­ler ik­ke med mig, men ta­ler grimt om mig. Men de ken­der ik­ke sand­he­den, og jeg er ik­ke klar til at forta­el­le om det. Men hvis du ik­ke ken­der til sand­he­den, hvor­dan kan man så ta­le dår­ligt om mig bag min ryg. Men de er ba­re men­ne­sker,« sag­de hun. JEG SY­NES, DEN fol­ke­li­ge pro­test mod rus­ser­ne ved OL er for­ud­si­ge­lig og for­stå­e­lig. De af­slø­rin­ger, vi har få­et lov at la­e­se om en na­tion, der svind­le­de med do­ping på al­le ni­veau­er – ja, hvor selv de la­bo­ra­to­ri­er, der skul­le te­ste do­ping­prø­ver­ne snød – gør selv­føl­ge­lig ind­tryk.

Rusland skul­le ik­ke ha­ve va­e­ret med til OL. Hel­ler ik­ke selv om der selv­føl­ge­lig er re­ne rus­si­ske at­le­ter. Men den kol­lek­ti­ve straf hav­de va­e­ret den rig­ti­ge over for en na­tion, der net­op kol­lek­tivt og sy­ste­ma­tisk har øde­lagt sporten.

Der­for for­står jeg hel­ler ik­ke, at Kron­prins Fre­de­rik i går her i BT sag­de, at det er rig­tigt, at rus­ser­ne er med til OL, og at man dår­ligt kun­ne gø­re an­det på bag­grund af det, han be­to­ne­des om e nik­ke­fa­er dig rap­port fra det in­ter­na­tio­na­le an ti­do pin­ga­gen­tur W ADA, den så­kald­te McLa­ren-rap­port.

Alt­så jeg for­står jo godt, at han si­ger det og bak­ker op om den of­fi­ci­el­le olym­pi­ske linje i sagen, men jeg for­står ik­ke, at han ik­ke sy­nes, at af­slø­rin­ger­ne i McLa­ren­rap­por­ten al­le­re­de på det sta­die er ri­ge­ligt grum­me og grim­me til at si­ge, at her er en na­tion, som har spil­let så me­get uden for stre­ger­ne, at de får lov at bli­ve der­u­de.

Sport er jo i den grad fø­lel­ser, og jeg sy­nes egent­lig, at det i en tid, hvor tro­va­er­dig­he­den i den grad er un­der pres, er be­fri­en­de, at der er op­stå­et en fø­lel­ses­ma­es­sig pro­test mod ju­ra­en.

Yulia Efim­ova brød sam­men i gråd ef­ter sin an­den­plads i 100 me­ter bryst-fi­na­len, der ud­lø­ste kri­tik af pu­bli­kum og kon­kur­ren­ter på grund af rus­se­rens do­ping-for­tid. FOTO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.