Mi­ni­ster

BT - - OL I RIO -

»Jeg tror, at ni­veau­et sti­ger nu, men slut­run­den er me­get spe­ci­el, og det er sva­ert at si­ge no­get sik­kert om. Vi så Qa­ter vin­de over Kro­a­tien, og na­e­ste gang fik de bank af Frank­rig, så så vi Tu­nesi­en-Frank­rig, hvor Frank­rig var helt over­leg­ne i før­ste halv­leg, men i an­den halv­leg kom Tu­nesi­en til­ba­ge. Det er sva­ert at si­ge, hvor­dan hol­de­ne står. Men Kro­a­tien, som ven­ter nu, er en stør­rel­se, vi ken­der, og al­le i hånd­bold­ver­de­nen ken­der dem. Det er en OL-na­tion, der al­tid har va­e­ret med ved OL, si­den det blev et selv­sta­en­digt land. Det er et ka­em­pe hold,« sag­de Gud­mun­dur Gud­munds­son, mens Jes­per Nød­des­bo, der fik si­ne før­ste OL-mi­nut­ter i Rio, helst ba­re vil­le se frem mod mor­gen­da­gens kamp.

En kamp mod Kro­a­tien, som han blev over­ra­sket over i før­ste kamp, hvor mand­ska­bet tab­te 30-23 til Qa­tar.

»Jeg sy­nes, at Kro­a­tien over­ra­ske­de lidt mod Qa­tar. Der faldt de lidt sam­men, og det hav­de jeg ik­ke for­ven­tet. Jeg hå­ber, at jeg får set dem lidt igen. Men det er igen et hold, vi skal hol­de vo­res kon­cept imod,« sag­de Nød­des­bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.