Et ord om hjer­ne­blød­nin­ger

BT - - OL I RIO -

»Nae, Jeg prø­ver at la­eg­ge alt det der til si­de og gø­re det he­le så nor­malt som mu­ligt. Jeg fø­ler, at det er helt nor­malt. men OL er OL, så der vil al­tid va­e­re som­mer­fug­le i ma­ven, og det har vi selv­føl­ge­lig og­så, selv om vi har prø­vet me­get,« si­ger han. Grå­digt ind­ret­tet Mak­ke­ren Mat­hi­as Boe be­skri­ver par­ret som spa­endt og klar.

»Jeg sy­nes ik­ke, at vi har va­e­ret fra hin­an­den – det har vi i en pe­ri­o­de, hvor Car­sten ik­ke var på ba­nen, men vi har al­tid va­e­ret en en­hed, og det er ufor­an­dret. Men jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at det var op­ti­ma­le for­be­re­del­ser, men vi har gi­vet den alt, hvad vi kun­ne i tra­e­nin­gen,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.