Guld­fi­rer i ver­dens­klas­se

BT - - OL I RIO -

UD­FOR­DRING Det var ik­ke uden fejl, og til­freds­he­den hos ho­ved­per­so­ner­ne skul­le man le­de ef­ter, da ’Guld­fi­re­ren’ i går ro­e­de sig i fi­na­len. Dan­sker­ne kom ind som to­er i an­det se­mi­fi­na­le­he­at, og der­med ven­ter en fi­na­le mod New Ze­aland, Gra­e­ken­land, Schweiz, Ita­li­en og Frank­rig. Fem letva­egts­fi­re­re, der al­le vil ha­ve dan­sker­ne i tan­ker­ne, når de i nat la­eg­ger ho­ve­d­et på pu­den og ta­en­ker frem mod mor­gen­da­gens guld­kamp på van­det.

Med sin unik­ke hi­sto­ri­ske guld­høst er Guld­fi­re­ren nem­lig en en­hed, der af­tvin­ger respekt. Spørg ba­re newze­ala­en­der­ne, som BT gjor­de i pres­sezo­nen ef­ter gårs­da­gens se­mi­fi­na­le.

»Det er godt at skul­le kon­kur­re­re med dan­sker­ne. Det er et klas­se­hold, så det ser vi frem til,« sag­de Ja­mes Hun­ter, der ud­gør en fjer­de­del af den newze­aland­ske båd.

I Dan­mark har vi et navn for de dan­ske dren­ge, Guld­fi­re­ren. ’The Gol­den Four’.

»Ja, det ved jeg,« lød det om­gå­en­de. Hvad sy­nes du om det navn? »Det er et godt navn. Hi­sto­risk er de kendt for at vin­de. Lad os nu se, om de kan gø­re det om to da­ge (i mor­gen, red.),« lød det fra Ja­mes Hun­ter, in­den han blev flå­et va­ek af en in­si­ste­ren­de gra­en­sen­de til hyste­risk newze­aland­sk pres­se­da­me.

Hvis Guld­fi­re­ren skal fort­sa­et­te den hi­sto­ri­ske guld­høst, skal der dog ske aen­drin­ger i for­hold til se­mi­fi­na­len. Her mang­le­de der glid og cool­ness.

»Vi ved, hvad vi skal gø­re; få spa­en­dings­ni­veau­et ned, og så pra­este­re det, vi ved, vi kan. Frem for at gå lidt for me­get i ’what the fuck’-mo­de og ba­re kø­re på,« som Ja­cob Bar­søe ud­tryk­te det.

I kom sik­kert i fi­na­len på en dår­lig dag. Gi­ver det ik­ke en form for op­ti­mis­me?

»Vi ved, at det her var bun­den. Hvis vi kom­mer ta­et på det ni­veau, vi hav­de på tra­e­nings­lej­ren, ror vi mar­kant sta­er­ke­re, end vi gjor­de i dag. Og så kan vi sag­tens hen­te det, vi er bag­ud,« sag­de Morten Jør­gen­sen.

Der er vel sta­dig kun én ting, det hand­ler om. Guld?

»Vi går ef­ter det. Det gør vi al­tid. Vi ved, at det her ik­ke var vo­res ni­veau.« Bre­de smil Hos kol­le­ger­ne i doub­lescul­le­ren, de for­sva­ren­de me­stre Mads Ras­mus­sen og Ras­mus Qu­ist, var der an­der­le­des bre­de smil, da de hav­de for­ladt bå­den og tra­ske­de op i pres­se­om­rå­det.

De måt­te no­get over­ra­sken­de igen­nem et op­sam­lings­he­at, før de i går kun­ne boo­ke bil­let til dagens se­mi­fi­na­le. Det ske­te til gen­ga­eld på over­be­vi­sen­de ma­ner.

»I dag (i går, red.) fik vi vir­ke­lig kon­cen­tre­ret os om vo­res eget, og så kom vi bed­re ud af det,« sag­de en glad Mads Ras­mus­sen og for­kla­re­de man­da­gens skuf­fel­se, der tvang duo­en ud i et op­sam­lings­he­at.

»Det er lidt pin­ligt. Når man er til sit fjer­de OL, bur­de man nok kun­ne kon­cen­tre­re sig om sig selv, men når vi er så rust­ne, som vi fø­ler, vi er, for­di vi ik­ke har ro­et så man­ge løb de se­ne­ste par år, tror jeg, der var lidt overta­en­ding og for me­get fo­kus på de an­dre bå­de. Så fik vi smidt vo­res eget over styr.«

En­de­lig var det og­så po­si­tivt at se Fie Ud­by Eri­ch­sen i sing­lescul­le­ren. Hun vandt sin kvart­fi­na­le og strøg der­med sik­kert vi­de­re til mor­gen­da­gens se­mi­fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.