An­ti Do­ping Dan­mark ro­ser pa­ra-ude­luk­kel­se

BT - - OL I RIO -

Den in­ter­na­tio­na­le pa­ra­lym­pi­ske ko­mité (IPC) valg­te søn­dag at ude­luk­ke Rusland fra na­e­ste må­neds pa­ra-OL, da en rap­port har kon­klu­de­ret, at den rus­si­ske stat har va­e­ret in­vol­ve­ret i et om­fat­ten­de do­ping­pro­gram samt svin­del med po­si­ti­ve prø­ver.

An­ti Do­ping Dan­mark bak­ker om be­slut­nin­gen.

»McLa­ren-rap­por­ten vi­ste, at og­så pa­ra-idra­et­ten var in­vol­ve­ret i det stats­li­ge rus­si­ske do­ping­sy­stem, og IPC sen­der et kraf­tigt sig­nal om, at or­ga­ni­se­ret snyd ik­ke be­ta­ler sig i de­res re­gi, samt at or­ga­ni­sa­tio­nen øn­sker at til­go­de­se de man­ge re­ne at­le­ter fra de øv­ri­ge na­tio­ner. Et sig­nal vi hos An­ti Do­ping Dan­mark og­så ger­ne hav­de set i til­fa­el­det med IOC,« si­ger Mi­cha­el Ask, di­rek­tør i An­ti Do­ping Dan­mark, i en pres­se­med­del­el­se.

Han hen­vi­ser til, at den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC) lod det va­e­re op til spe­ci­al­for­bun­de­ne, om de rus­si­ske at­le­ter skul­le del­ta­ge ved det igang­va­e­ren­de OL.

De pa­ra­lym­pi­ske le­ge finder sted fra 7. til 18. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.