PO­WER­MØDRE

BT - - OL I RIO -

Jeg har lø­bet nog­le ti­der, jeg al­drig har va­e­ret i na­er­he­den af før. Da jeg kom til­ba­ge til lø­bet, tre-fi­re må­ne­der ef­ter jeg hav­de va­e­ret gravid, føl­te jeg en helt an­den styr­ke for hvert skridt, jeg tog STA­ER­KE­RE TIL­BA­GE

»Det ser ik­ke ud til, at kvin­der kom­mer i dår­li­ge­re form af en gravi­di­tet, må­ske fak­tisk no­get bed­re,« for­kla­rer Ka­ri Bø.

Ved OL i Rio pas­ser fle­re af de kvin­de­li­ge dan­ske at­le­ter på den be­skri­vel­se, og her­un­der ta­ger vi et kig på nog­le af de at­le­ter og de­res pra­e­sta­tio­ner ef­ter at ha­ve født. Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen og An­ne Lolk, ro­ning For fi­re år si­den blev det til en fjer­de­plads ved OL, da de for før­ste gang stil­le­de op ved OL som mak­ke­re i letva­egts­dob­beltscul­le­ren ved le­ge­ne i Lon­don. Året ef­ter - i 2013 - fik de med 14 da­ges mel­lem­rum hver en lil­le dat­ter. Mens An­ne Lolk blev mor for før­ste gang, hav­de Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen i for­vej­en dat­te­ren Ve­ra fra 2010.

Det var un­der gravi­di­tets­pe­ri­o­den, at de to kvin­der be­slut­te­de, at de vil­le sat­se på end­nu et OL. Og am­bi­tio­ner­ne er sto­re hos An­ne Lolk og Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen, der har ka­em­pet sig til­ba­ge i ver­den­se­li­ten ef­ter bar­sel. 37-åri­ge Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen star­te­de for ek­sem­pel sa­e­so­nen med en ver­dens­re­kord i erg­o­me­ter­ron­ing, da hun ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i Am­ster­dam skar na­e­sten syv se­kun­der af sin egen ver­dens­re­kord fra 2012.

De seks ki­lo­me­ter i erg­o­me­tret blev gen­nem­ført i ti­den 21.58.00 mi­nut­ter. En klar for­bed­ring af den gam­le re­kord, der lød på 22.04.80 mi­nut­ter.

»Vi ved, at det er en ben­hård klas­se, og vi ved, at der er seks-syv an­dre bå­de, der og­så går ef­ter OL-gul­det. Men når det er sagt, me­ner vi ik­ke, det er ure­a­li­stisk at ta­ge me­dal­je, og den kan godt bli­ve af guld. Det vil­le va­e­re dumt ik­ke at ha­ve en målsa­et­ning om at gø­re det end­nu bed­re end i Lon­don,« lød det fra Juli­a­ne Elan­der Raas­mus­sen ef­ter ud­ta­gel­sen til OL.

OL i Rio er Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sens fjer­de OL, mens det er det an­det af slagsen for 33-åri­ge An­ne Lolk. Den mest ru­ti­ne­re­de af de to har tid­li­ge­re op­nå­et en sam­let 10. og 7. plads ved de olym­pi­ske le­ge, in­den det i 2012 alt­så blev til en plads li­ge uden for po­di­et. Nu vil de to mødre på po­di­et.

»Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen og An­ne Lolk er to bomsta­er­ke pi­ger, der på for­nem vis har pra­este­ret at for­e­ne fa­mi­li­e­liv med eli­tesport på ek­stremt højt plan. Respekt for det. Og respekt for de­res målsa­et­ning om at vin­de guld til Dan­mark,« har DIF’s chef de mis­sion for OL-hol­det, Morten Rodtwitt, tid­li­ge­re ud­talt. Sa­ra Slott Pe­ter­sen, at­le­tik Sa­ra Slott Pe­ter­sen er i sit livs form for­ud for de olym­pi­ske le­ge i Rio. Ef­ter hun i ok­to­ber 2013 fik en søn, er re­sul­ta­ter­ne for ha­ek­ke­lø­be­ren kun gå­et én vej. Frem! Ef­ter sin gravi­di­tet har hun så­le­des for­bed­ret sin tid på 400 me­ter ha­ek med knap to se­kun­der.

Sid­ste år blev den 29-åri­ge aar­hu­si­a­ner num­mer fi­re ved VM i Bei­jing på 400 me­ter ha­ek. Dan­ske­rens per­son­li­ge re­kord, der ly­der på 53 se­kun­der og 99 hund­re­de­de­le, stam­mer og­så fra 2015.

I år blev Sa­ra Slott Pe­ter­sen den før­ste kvin­de­li­ge dan­ske Eu­ro­pa­me­ster i at­le­tik, da hun vandt 400 me­ter ha­ek ved Eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne i Am­ster­dam i star­ten af juli. Der­u­d­over sat­te hun se­ne­re i juli sa­e­son­re­kord ved Di­a­mond Le­ague-sta­ev­net i Lon­don med ti­den 54 se­kun­der og 33 hund­re­de­de­le.

»Jeg har lø­bet nog­le ti­der, jeg al­drig har va­e­ret i na­er­he­den af før. Da jeg kom til­ba­ge til lø­bet, tre-fi­re må­ne­der ef­ter jeg hav­de va­e­ret gravid, føl­te jeg en helt an­den styr­ke for hvert skridt, jeg tog,« har Sa­ra Slott Pe­ter­sen tid­li­ge­re sagt til TV 2.

Der­for er hun og­så et stort dansk håb ved OL i Rio, hvor se­mi­fi­na­le­plad­sen ved OL i Lon­don i 2012 skal skif­tes ud med en fi­na­le­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.