Ko­me­ten

BT - - OL I RIO -

KAEMPETALENT va­e­re på bol­den. Og så har han et stort po­ten­ti­a­le.«

Det po­ten­ti­a­le har en af Dan­marks pro­fi­ler, må­l­mand Jep­pe Højb­jerg, ob­ser­ve­ret med eg­ne øj­ne, og selv om Es­b­jerg-ke­e­pe­ren al­drig har spil­let sam­men med Ja­cob Bruun Lar­sen, har de få ti­mer sam­men på fod­bold­ba­nen vir­ket over­be­vi­sen­de.

»Jeg kend­te ik­ke me­get til Ja­cob før, men vid­ste, at han spil­le­de i Dort­mund, og der spil­ler man ik­ke, hvis man ik­ke er god til fod­bold. Han er hur­tig på bol­den, har et godt drev med den og et overblik, der er be­un­drings­va­er­digt. Han gør vir­ke­lig en for­skel, selv om han kun er 17 år,« si­ger Jep­pe Højb­jerg om hold­kam­me­ra­ten.

»Det var im­po­ne­ren­de at se ham kom­me ind mod Syd­afri­ka og gø­re en for­skel dér,« til­fø­jer Jep­pe Højb­jerg. Mas­ser af x-fak­tor Lyng­bys ta­lent­chef, Bir­ger Jør­gen­sen, har fulgt Ja­cob Bruun Lar­sen i fem-seks år, si­den han som dreng skif­te­de fra Hor­n­ba­ek til Lyng­by.

»Vi kun­ne tid­ligt se, at han hav­de nog­le fy­si­ske for­ud­sa­et­nin­ger for at bli­ve en god fod­bold­spil­ler. Me­get af det var gi­vet fra star­ten. Han hav­de en god ko­or­di­na­tion, spe­ed og po­wer, og vi har hjul­pet ham med at ud­vik­le ev­ner­ne,« si­ger ta­lent­che­fen fra Lyng­by, der er bredt an­er­kendt som en af dansk fod­bolds bed­ste ta­len­t­ud­vik­lings­klub­ber.

Ba­re 16 år gam­mel skif­te­de Bruun Lar­sen til Borus­sia Dort­mund, Her er han så ta­et på første­hol­det, at han har va­e­ret med på den sa­e­son­for­be­re­den­de tur til Ki­na og spil­let mod bå­de Man­che­ster Uni­ted og Man­che­ster Ci­ty.

Mod Uni­ted, som blev be­sej­ret 4-1, fik den un­ge dan­sker de før­ste 45 mi­nut­ter, mens han mod Ci­ty kom ind den sid­ste hal­ve ti­me. Her blev kam­pen af­gjort ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce, og det var desva­er­re Bruun Lar­sen, som bra­end­te det af­gø­ren­de spark.

Hans vold­som­me ud­vik­ling kom­mer ik­ke bag på Lyng­bys ta­lent­chef, der gla­e­der sig over at hol­de kon­tak­ten ved li­ge med sin tid­li­ge­re pro­tegé, der kig­ger for­bi klub­ben, når han er i Dan­mark.

»Slet ik­ke. Han er en stil­le fyr, en god fyr. Det ene­ste, han har mang­let, er må­ske den men­tale del for at bli­ve rig­tig god. Men jeg vid­ste, at det var et spørgs­mål om tid, og den ud­vik­ling er ble­vet for­sta­er­ket i Dort­mund.«

»Han har va­e­ret en for­sta­er­k­ning i to OL-kam­pe, når han er ble­vet skif­tet ind. Og jeg tror ab­so­lut på, at han bli­ver A-lands­holds­spil­ler. Ja­cob har den af­gø­ren­de x-fak­tor i form af spe­ed, po­wer og klog­skab, når han spil­ler,« fast­slår en stolt Bir­ger Jør­gen­sen, der gla­e­der sig til at se sin op­da­gel­se mod en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re i Ney­mar.

Og Dan­marks må­l­mand er i hel­ler ik­ke i tvivl om, at den­ne kamp er lidt stør­re end alt an­det, han og hold­kam­me­ra­ter­ne har prø­vet.

»Det bli­ver en op­le­vel­se for li­vet, og det er helt sik­kert den stør­ste kamp for os al­le sam­men i trup­pen. Det er ik­ke sik­kert, at vi kom­mer til at spil­le så stor en kamp igen. Det bli­ver spaendende, og det er rart for os, at det er dem, der har kni­ven for stru­ben, mens vi kan pak­ke os lidt ind. Jeg kan ik­ke se, hvor­for vi ik­ke skal kun­ne dril­le dem og­så. Ney­mar er selv­føl­ge­lig en stor spil­ler og har sin dag­li­ge gang i Bar­ce­lo­na, men han er alt­så ik­ke den ene­ste, vi skal hol­de øje med. De­res an­dre spil­le­re er na­e­sten li­ge så go­de som ham,« for­kla­rer Jep­pe Højb­jerg.

Mens han hol­der øje med en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re, sy­ner land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de nok en vis an­den her­re på ba­nen med Bruun Lar­sen til ef­ter­navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.