KATAS

BT - - OL I RIO -

NEYMARS TUN­GE KORS Bra­si­li­en kan i nat ry­ge ud af den olym­pi­ske fod­bold­t­ur­ne­ring, hvis ik­ke OL-va­ert­slan­det får et for­nuf­tigt re­sul­tat mod Dan­mark. Og det vil va­e­re en ka­ta­stro­fe for lan­det i al­min­de­lig­hed – og for su­per­stjer­nen Ney­mar i sa­er­de­les­hed. Med to gan­ge 0-0 er Bra­si­li­en kom­met skidt fra land i OLs fod­bold­t­ur­ne­ring, og nu er hol­det i den si­tu­a­tion, at det for­ment­lig skal vin­de over Dan­mark for at gå vi­de­re. Her hvi­ler al­les øj­ne på FC Bar­ce­lo­nas Ney­mar, som hidtil ik­ke har le­ve­ret va­ren.

»Jeg har fulgt Ney­mar i seks­syv år, og der har al­tid va­e­ret kri­tik af ham, men li­ge nu kul­mi­ne­rer det he­le, og der er ek­strem dår­lig stem­ning om­kring ham,« forta­el­ler Pe­ter Ban­ke fra Rio de Ja­neiro.

Han er tid­li­ge­re jour­na­list på BT, og han har skre­vet en me­get rost bi­o­gra­fi om Ney­mar, der er ud­gi­vet på ad­skil­li­ge sprog – bl.a. po­rtu­gi­sisk, som er spro­get i det sto­re, fod­bold­ga­le, sy­da­me­ri­kan­ske land. Tav­se bras­se­re »Til­sku­er­ne hå­ne­de Ney­mar for­le­den ved at rå­be på ’Mar­ta’, kvin­delands­hol­dets 10’er, hver gang han hav­de bol­den. Som vil­le til­sku­er­ne hel­le­re ha­ve Mar­ta end Ney­mar på hol­det,« forta­el­ler Pe­ter Ban­ke.

»Bå­de Ney­mar og re­sten af hol­det na­eg­te­de at ud­ta­le sig ef­ter kam­pen mod Irak, og det fik kom­men­ta­to­rer­ne til at ko­ge over. Galvão, der kom­men­te­rer for TV Glo­bo, kald­te spil­ler­nes op­før­sel for ha­es­lig og uet­isk og min­de­de dem om, at de er med i de Olym­pi­ske Le­ge, hvor det er nor­malt, at man gi­ver sig mak­si­malt for sit land,« si­ger Pe­ter Ban­ke, som og­så kan forta­el­le, at det isa­er er de aeldre bra­si­li­a­ne­re, der kri­ti­se­rer Ney­mar.

»Ney­mar har over 50 mil­li­o­ner føl­ge­re på In­s­ta­gram. Men blandt dem, der har fulgt det bra­si­li­an­ske lands­hold i år­ti­er og ken­der lands­hol­dets gl­or­va­er­di­ge hi­sto­rie, er Ney­mar al­drig for al­vor gå­et ind i hjer­tet,« si­ger Pe­ter Ban­ke, der pe­ger på, at Ney­mar var un­der pres al­le­re­de in­den tur­ne­rin­gen. Use­ri­øs »Kri­ti­ker­ne - og dem er der man­ge af - me­ner ik­ke, at han er va­er­dig som an­fø­rer for Bra­si­li­en. Man er sim­pelt­hen skuf­fet over hans må­de at for­val­te an­sva­ret på. Han fik rødt kort ved sid­ste års Co­pa Améri­ca – det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab – og det ko­ste­de hol­det dyrt. Han blev spa­ret til årets Co­pa Améri­ca Cen­te­na­rio, men han blev kri­ti­se­ret for at va­e­re for use­ri­øs uden for ba­nen. For at bru­ge for me­get tid på fe­ster og sel­fies i ste­det for at bak­ke sit hold op.«

Nu ven­ter kam­pen mod Dan­mark, og alt an­det end et in­spi­re­ret bra­si­li­ansk hold mod Dan­mark vil iføl­ge Pe­ter Ban­ke va­e­re en ka­ta­stro­fe.

»OL be­ty­der langt fra det sam­me som VM for Bra­si­li­en. Hi­sto­risk har in­ter­es­sen ik­ke va­e­ret over­va­el­den­de, og det er den hel­ler ik­ke den­ne gang. Al­li­ge­vel er der me­get på spil. Som en kom­men­ta­tor sag­de, er bra­si­li­ansk fod­bold gå­et kon­kurs, hvis de ta­ber til Dan­mark. Vin­der Bra­si­li­en OL, vil der helt sik­kert va­e­re gla­e­de og stolt­hed, som der er, når Bra­si­li­en får me­dal­jer.

I går fik bry­de­ren Ra­fa­ela Silva guld, og det fik Ney­mar til at ud­ta­le, at hen­des sejr har in­spi­re­ret den bra­si­li­an­ske trup. OL-guld kan løf­te bra­si­li­ansk fod­bold fra det sor­te hul, det be­fin­der sig i.

Men alt an­det vil va­e­re end­nu en fi­a­sko og end­nu et hårdt slag mod selv­for­stå­el­sen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.