TROFE-KURS

BT - - OL I RIO -

Til­sku­er­ne hå­ne­de Ney­mar for­le­den ved at rå­be på ’Mar­ta’, kvin­delands­hol­dets 10’er, hver gang han hav­de bol­den. Som vil­le til­sku­er­ne hel­le­re ha­ve Mar­ta end Ney­mar på hol­det Pe­ter Ban­ke

En iko­nisk kamp i fod­bold-hi­sto­ri­en. Ved VM i 1950 blev der spil­let en fi­na­le­pul­je, hvor den­ne kamp var den sid­ste. Bra­si­li­en kun­ne nø­jes med uaf­gjort for at vin­de VM for før­ste gang, og de kom oven i kø­bet for­an to mi­nut­ter ind i an­den halv­leg, men til van­tro for de na­e­sten 174.000 til­sku­e­re på Ma­ra­canã i Rio de Ja­neiro vend­te Uru­gu­ay kam­pen og vandt VM. Bra­si­li­en kom til VM i Eng­land som dob­belt ver­dens­me­ster, men ef­ter sejr over Bul­ga­ri­en i den før­ste pul­je­kamp, tab­te hol­det til Un­garn og der­na­est til den gam­le ko­loni­magt, Portu­gal, med Eu­se­bio i spid­sen i en kamp, hvor Pelé var små­ska­det. Det er Bra­si­li­ens hidtil dår­lig­ste re­sul­tat ved VM, og det er til da­to sid­ste gang, Bra­si­li­en ik­ke er gå­et vi­de­re fra grup­pe­spil­let ved VM. Et af ti­der­nes bed­ste bra­si­li­an­ske lands­hold med bl.a. Zi­co, So­cra­tes, Eder og Ju­ni­or var fa­vo­rit­ter. Men de­fen­si­ven var en akil­les­ha­el, og ita­li­e­ner­nes Pa­o­lo Ros­si var kom­met i om­drej­nin­ger og la­ve­de al­le tre bra­si­li­an­ske mål. At kom­me bag­ud tre gan­ge mod de se­ne­re ver­dens­me­stre var me­re, end selv den bra­si­li­an­ske of­fen­siv kun­ne kla­re. Bra­si­li­en var for­sva­ren­de ver­dens­me­stre og skul­le op mod de fran­ske va­er­ter i fi­na­len. Uro pla­ge­de den bra­si­li­an­ske trup, hvor små­ska­de­de Ro­nal­do først ik­ke var på hold­kor­tet, men hvor han 45 mi­nut­ter før kamp­start al­li­ge­vel var skre­vet på. Der var hi­sto­ri­er om, at su­per­stjer­nens sponsor, Ni­ke, for­lang­te, han skul­le spil­le med. I kam­pen he­a­de­de Ziné­di­ne Zi­da­ne Frank­rig for­an ef­ter en lil­le halv ti­me, og der­fra var det en­vej­stra­fik. Bra­si­li­en sat­se­de alt på en­de­lig at få olym­pisk guld i Bei­jing, men det gjor­de ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Ar­gen­ti­na og­så. Sel­ve­ste Ro­nal­din­ho var med på hol­det, men han måt­te se sig slå­et af sin klubkam­me­rat fra FC Bar­ce­lo­na, Lio­nel Mes­si, i en kamp, hvor Ser­gio Agüero score­de ar­gen­ti­ner­nes to før­ste mål, in­den Ju­an Román Riquel­me slog sej­ren fast på straf­fes­park. Ar­gen­ti­na vandt guld med sejr over Ni­ge­ria, mens Bra­si­li­en slog Bel­gi­en i bron­ze­kam­pen. Ved OL i Lon­don skul­le Bra­si­li­en ha­ve re­van­che og nap­pe OL-gul­det. Men i fi­na­len brag­te Ori­be Pe­ral­ta me­xi­ca­ner­ne for­an på et fladt langskud ef­ter min­dre end et halvt mi­nut, og det kom bra­si­li­a­ner­ne sig al­drig over. Sam­me Pe­ral­ta øge­de til 2-0 på ho­ved­stød, da der mang­le­de et kvar­ter, og Hulks mål til sidst var og blev et trøst­mål. Den pin­lig­ste fod­bold­stund i Bra­si­li­ens hi­sto­rie. Ney­mar var ble­vet ska­det i kvart­fi­na­len mod Co­lom­bia, og i ste­det skul­le David Lu­iz va­e­re stjer­nen. Men det kun­ne han slet ik­ke ba­e­re, og det var hans mar­ke­ring, Tho­mas Mül­ler rev sig fri af og brag­te ty­sker­ne for­an. Der­ef­ter spil­le­de ty­sker­ne sig igen­nem ef­ter be­hag i den ama­tør­ag­ti­ge bra­si­li­an­ske de­fen­siv, og de før­te 5-0 ef­ter en halv ti­me. De bra­si­li­an­ske VM-va­er­ters trøst­mål kom i sid­ste mi­nut, og de tab­te der­ef­ter bron­ze­kam­pen mod Hol­land med 0-3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.