2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bra­si­li­en har på pa­pi­ret et sta­er­kt hold med Ney­mar i spid­sen, men de har haft me­get sva­ert ved at få det om­sat på ba­nen. Det lyk­ke­des hver­ken at sco­re mod Syd­afri­ka el­ler Irak, og nu står man for­an et sen­sa­tio­nelt exit, hvis det ik­ke lyk­kes at slå Dan­mark. Det kan me­get nemt be­ty­de, at det bra­si­li­an­ske spil bli­ver for­kram­pet som i de to før­ste kam­pe, og man må na­e­sten gå ud fra, at Dan­mark kom­mer me­get de­fen­sivt til kam­pen, da uaf­gjort er nok til at gå vi­de­re for de rød-hvi­de. Me­get in­ter­es­sant od­ds på mak­si­malt to scor­in­ger i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.