780 mio. kr.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RE­KOR­DEN Ef­ter en lang trans­fer­sa­ga blev det nat­ten til i går of­fi­ci­elt, at Paul Pogba ven­der til­ba­ge til Man­che­ster Uni­ted. Men Ju­ven­tus slip­per ik­ke den fran­ske lands­holds­spil­ler for hån­dø­rer. Klub­ben med­del­er på sin hjem­mesi­de, at Uni­ted be­ta­ler knap 780 mil­li­o­ner kro­ner for Pogba over to år. »Ju­ven­tus kan i dag be­kra­ef­te, at Paul Pogba har fa­er­dig­gjort et skif­te til Man­che­ster Uni­ted for 105 mil­li­o­ner eu­ro, som skal be­ta­les over to år. Pri­sen kan sti­ge med fem mil­li­o­ner eu­ro, hvis giv­ne be­tin­gel­ser går i op­fyl­del­se i lø­bet af kon­trak­tens la­eng­de,« med­del­er Ju­ven­tus.

Det sva­rer til en pris på 780 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket alt­så er me­re end Ga­reth Ba­le ko­ste­de, da Re­al Madrid køb­te ham i Tot­ten­ham for tre år si­den. In­f­la­tio­nen sny­der De 780 mil­li­o­ner kro­ner gør ham i kro­ner og ører til den dy­re­ste fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de. Be­lø­bet er dog ik­ke kor­ri­ge­ret for in­f­la­tion. Det vil si­ge det for­hold, at en eu­ro ik­ke er det sam­me va­erd i dag som i 2009.

Den­gang skif­te­de po­rtu­gi­se­ren Cri­sti­a­no Ro­nal­do til Re­al Madrid. Og iføl­ge in­ter­net­lek­si­ko­net Wikipe­di­as op­gø­rel­se over de dy­re­ste spil­le­re, når man reg­ner in­f­la­tio­nen med, er Ro­nal­do sta­dig hi­sto­ri­ens dy­re­ste, mens Pogba må se sig hen­vist til tred­je­plad­sen.

Reg­ner man in­f­la­tio­nen med, er Ro­nal­dos hold­kam­me­rat Ga­reth Ba­le nem­lig hi­sto­ri­ens na­est­dy­re­ste spil­ler. Kig­ger man ude­luk­ken­de på kro­ner og ører på trans­fer­tids­punk­ter­ne, er det dog Ro­nal­do, der dum­per ned på tred­je­plad­sen. Af­skeds­hyl­dest I går hyl­de­de Ju­ven­tus og­så Paul Pogba i en stor ar­ti­kel på klub­bens hjem­mesi­de un­der hash­tag­get ’MerciPaul’ (tak, Paul).

»Al­le i Ju­ven­tus vil ger­ne tak­ke Paul Pogba for fi­re uforg­lem­me­li­ge år, og vi øn­sker ham det bed­ste i for­bin­del­se med til­ba­ge­kom­sten til Eng­land og Man­che­ster Uni­ted.«

Ju­ven­tus hav­de på for­hånd brugt en stor del af trans­fer­sum­men, da klub­ben for nog­le uger si­den køb­te an­gri­ben Gon­za­lo Hi­gu­ain for et lidt min­dre be­løb hos liga­ri­va­len Na­po­li.

23-åri­ge Pogba har ind­gå­et en fe­mårig af­ta­le med Man­che­ster Uni­ted, som han spil­le­de for fra 2011 til 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.