’Rig­ti­ge ven­ner’ gi­ver den gas

Gas fy­rer op un­der ven­ska­bet mel­lem Pu­tin og Er­do­gan

BT - - NYHEDER - Simon Kru­se | simk@ber­ling­s­ke.dk

Trus­len kom­mer fra uden­land­ske kup­ma­ge­re og fol­ke­li­ge op­stan­de.

Hvis der er no­get, Ruslands Vla­di­mir Pu­tin og Tyr­ki­ets Re­cep Tayyip Er­do­gan kan bli­ve eni­ge om, så er det, at mør­ke kra­ef­ter kon­stant tru­er med at styr­te le­de­re som dem selv fra mag­ten.

På sit før­ste ud­lands­be­søg si­den det ny­li­ge kup­for­søg i Tyrkiet ind­kas­se­re­de den tyr­ki­ske pra­esi­dent et politisk bjør­ne­kram fra Pu­tin midt un­der sit bruta­le op­gør med po­li­ti­ske mod­stan­de­re og mista­enk­te kup­ma­ge­re i Tyrkiet.

»Det er prin­ci­pi­elt for os, at vi al­tid ven­der os imod for­søg på for­fat­nings­stri­di­ge hand­lin­ger,« un­der­stre­ge­de Vla­di­mir Pu­tin, da de to mød­tes på Kon­stan­ti­nov-pa­lad­set i Pu­tins hjem­by, Sankt Pe­ters­borg.

Mindst 16.000, her­un­der sol­da­ter, ak­ti­vi­ster, jour­na­li­ster og aka­de­mi­ke­re, er ble­vet an­holdt i Tyrkiet si­den kup­for­sø­get i juli, op­ly­ste Tyr­ki­ets ju­stits­mi­ni­ster tirs­dag.

Er­do­gan har des­u­den vakt op­sigt med støt­te til en mu­lig ge­nind­fø­rel­se af døds­straf i lan­det. Det har ud­løst skar­pe re­ak­tio­ner fra eu­ro­pa­ei­ske re­ge­rin­ger.

Den slags spørgs­mål hang Pu­tin sig ik­ke i ved mø­det med Er­do­gan. Han lo­ve­de en genop­ret­tel­se af de han­dels­ma­es­si­ge og po­li­ti­ske for­bin­del­ser til Tyrkiet ef­ter den ot­te må­ne­der lan­ge diplo­ma­ti­ske isvin­ter mel­lem de to lan­de.

For­hol­det mel­lem Rusland og Tyrkiet blev for­gif­tet i novem­ber sid­ste år, da en tyr­kisk pi­lot skød et rus­sisk kamp­fly ned på gra­en­sen mel­lem Tyrkiet og Sy­ri­en.

Rusland for­bød promp­te im­port af tyr­ki­ske va­rer, be­skyld­te Er­do­gans fa­mi­lie for at hand­le olie med Is­la­misk Stat og fast­frøs pla­ner om et rus­sisk­byg­get atom­kraftva­erk i Tyrkiet.

Men kup­for­sø­get mod Er­do­gan blev ven­de­pun­ket i kri­sen. Pu­tin gav som en af de før­ste uden­land­ske le­de­re sin ut­ve­ty­di­ge op­bak­ning til den tyr­ki­ske pra­esi­dent i de usik­re ti­mer ef­ter kup­for­sø­get.

»Det gla­e­de­de os me­get,« be­to­ne­de Er­do­gan, der na­evn­te Pu­tins te­le­fo­nopkald fle­re gan­ge un­der pres­se­mø­det tirs­dag.

Si­den har de tyr­ki­ske myn­dig­he­der ar­re­ste­ret den tyr­ki­ske pi­lot, der skød det rus­si­ske fly ned. Han an­kla­ges nu – me­get be­lej­ligt – for at stå i ledt­og med Er­do­gans ae­r­ke­ri­val, Fet­hul­lah Gü­len, der er bo­sat i USA.

Det ryd­de­de vej­en for Er­do­gans be­søg hos Pu­tin.

Ven­ner – sådan da

På mø­det an­non­ce­re­de de to pra­esi­den­ter, at et mil­li­ard­dyrt gas­rør­led­nings­pro­jekt, den så­kald­te Turk­stream, nu er genop­li­vet. Den skal ef­ter pla­nen pum­pe rus­sisk gas til Tyrkiet og der­fra vi­de­re til EU-lan­de­ne – uden om de ek­si­ste­ren­de rør­led­nin­ger i det kri­se­ram­te Ukrai­ne. Og­så pla­ner om et rus­sisk­byg­get atom­kraftva­erk i Tyrkiet er til­ba­ge på skin­ner, sag­de Er­do­gan.

Er­do­gans til­na­er­mel­ser til Pu­tin kom­mer, net­op som for­hol­det til de tra­di­tio­nel­le al­li­e­re­de i Eu­ro­pa og USA er køl­net ha­stigt. EU har kri­ti­se­ret Tyr­ki­ets mas­se­an­hol­del­ser af po­li­ti­ske mod­stan­de­re, mens Er­do­gan har an­kla­get de ve­st­li­ge lan­de for – mod­sat Pu­tin – at va­e­re uld­ne i de­res op­bak­ning til hans re­ge­ring i ti­mer­ne ef­ter kup­for­sø­get.

Er­do­gan knur­rer sam­ti­dig over, at USA ik­ke har fun­det de tyr­ki­ske an­kla­ger mod Fet­hul­lah Gü­len over­be­vi­sen­de nok til at ret­fa­er­dig­gø­re en ud­le­ve­ring.

Den har­me kun­ne han gi­vet­vis drøf­te med Pu­tin, der ru­ti­ne­ma­es­sigt be­skyl­der uden­land­ske kra­ef­ter for at stå bag alt fra de­mon­stra­tio­ner og gra­es­rod­s­be­va­e­gel­ser til op­po­si­tions­par­ti­er i Rusland.

For­brød­rin­gen stand­ser dog brat ved den sy­ri­ske gra­en­se. Her kra­e­ver Tyrkiet Bas­har al-As­sads af­gang, mens rus­si­ske kamp­fly ka­em­per si­de om si­de med den sy­ri­ske le­der. Sam­ti­dig har Rusland det se­ne­ste hal­ve år gjort til­na­er­mel­ser til Er­do­gan­fjendt­li­ge kur­di­ske grup­per.

En stu­de­han­del om Sy­ri­en sy­nes fort­sat us­and­syn­lig, vur­de­rer den rus­si­ske mel­le­møst­eks­pert Volkan Os­de­mir i avi­sen Nesa­vi­si­ma­ja Ga­se­ta.

»Nøg­lespørgs­må­let er, om Moskva hol­der op med at støt­te de sy­ri­ske kur­de­re, hvis Anka­ra til gen­ga­eld af­hol­der sig fra at for­sø­ge at styr­te As­sad,« skri­ver Volkan Os­de­mir i en ana­ly­se.

Det em­ne berørte Pu­tin og Er­do­gan ik­ke med ét ord på den åb­ne del af mø­det.

FOTO: EPA

Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan (tv.), sad i går over for sin rus­si­ske kol­le­ga Vla­di­mir Pu­tin. Ind­til for­ny­lig var for­hol­det mel­lem de to is­nen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.