Ki­na kri­ti­se­rer Trump for grov hetz

BT - - NYHEDER - ritzau/dpa

Ki­nas stats­kon­trol­le­re­de me­di­er be­skyl­der i hår­de ven­din­ger den re­pu­bli­kansk ep r ae si­den t kan­di­dat Do­nald Trump fora t før een grov hetz mod Ki­na i sin valg­kamp i et for­søg på at få stop­pet sin til­ba­ge­gang i me­nings­må­lin­ger­ne. De hen­vi­ser blandt an­det til, at Trump i en valg­ta­le i De­troit sag­de, at Ki­na bry­der reg­ler­ne på ’en­hver ta­en­ke­lig må­de’, når det ga­el­der han­del med USA. Han na­evn­te som ek­semp­ler, at det ga­el­der ulov­lig eks­port af subsi­di­e­re­de va­rer, va­luta­ma­ni­pu­la­tion, ty­ve­ri af in­tel­lek­tu­el ejen­dom og dår­lig mil­jø­kon­trol. Trump kom na­e­sten ik­ke ind på Ki­nas au­to­ri­ta­e­re po­li­ti­ske sy­stem el­ler brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne.

Det of­fi­ci­el­le nyheds­bu­reau Xin­hua si­ger, at Trump ved at ha­en­ge Ki­na ud som syn­de­buk for USAs øko­no­mi­ske pro­ble­mer for­rå­der Det Re­pu­bli­kan­ske Par­tis lang­va­ri­ge støt­te til fri­han­del.

’De ame­ri­kan­ske va­el­ge­re fortje­ner bed­re end det’, skri­ver Xin­hua, som kon­trol­le­res af det re­ge­ren­de kom­mu­ni­st­par­ti.

Det ki­ne­si­ske nyheds­bu­reau skri­ver vi­de­re, at Trumps ud­ta­lel­ser er ’ska­de­li­ge’, og det be­skyl­der ham for ik­ke at ha­ve en ene­ste idé til, hvor­dan for­hol­det mel­lem de to lan­de kan ret­tes op.

Ki­na er ble­vet kri­ti­se­ret af USA og man­ge an­dre lan­de for at fal­by­de subsi­di­e­ret eks­port, som be­ty­der, at der kom­mer fle­re pro­du­cen­ter, selv om ef­ter­spørgs­len re­elt er fal­den­de.

Et gen­nem­snit af de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger på hjem­mesi­den Re­alClearPo­li­ti­cs vi­ste tid­li­ge­re i den­ne uge, at de­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton har en fø­ring over Trump på om­kring 6,9 pro­cent­po­int.

Cl­in­ton er gå­et frem ef­ter Dwe­mo­kra­ter­nes par­ti­kon­vent i sid­ste må­ned, mens Trump har mi­stet ter­ra­en ef­ter fle­re kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser i de se­ne­ste uger.

FOTO: EPA

Do­nald Trump, der er tra­engt i den ame­ri­kan­ske valg­kamp, har nu og­så pro­ble­mer med Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.