Drop­per Er­do­gan

Frygt for Dron­nin­gens sik­ker­hed får Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og kon­ge­hu­set til at ud­sky­de stats­be­søg i Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER - Julie Kragh | jukr@bt.dk

Dron­ning Mar­gret­hes plan­lag­te stats­be­søg hos Tyr­ki­ets kon­tro­ver­si­el­le pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan blev al­le­re­de kri­ti­se­ret i be­gyn­del­se af ju­ni. Si­den har et fejl­sla­gent kup­for­søg mod Er­do­gan ko­stet fle­re hund­re­de men­ne­sker li­vet, og lan­det har ind­ført en tre må­ne­der lang und­ta­gel­ses­til­stand. Tu­sin­der er ble­vet ar­re­ste­ret, dom­me­re er ble­vet af­sat, og Er­do­gan har end­da ud­talt sig po­si­tivt om at ge­nind­fø­re døds­straf­fen.

Al­li­ge­vel op­ly­ste Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i juli BT om, at tu­ren vil­le bli­ve gen­nem­ført som plan­lagt – trods po­li­ti­ske pro­te­ster.

Men frygt for Dron­nin­gens sik­ker­hed gør nu, at tu­ren er ble­vet af­lyst.

»Det er ik­ke op­ti­malt at gen­nem­fø­re et stats­be­søg i et land, hvor der er ind­ført und­ta­gel­ses­til­stand på grund af sik­ker­heds­si­tu­a­tion. Der­for bli­ver stats­be­sø­get ud­sat til et tids­punkt, hvor si­tu­a­tio­nen er nor­ma­li­se­ret,« forta­el­ler uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) til BT.

Han un­der­stre­ger, at der ik­ke lig­ger en po­li­tisk over­vej­el­se bag ud­sa­et­tel­sen, men...

»Vi har en di­a­log med tyr­ker­ne om den må­de, de har hand­let på ef­ter kup­for­sø­get. Vi op­for­drer til til­ba­ge­hol­den­hed og in­klu­sion,« til­fø­jer han. Glad for be­slut­nin­gen Na­ser Kha­der er glad for, at be­sø­get nu er ble­vet ud­skudt.

»Jeg sy­nes, det er for­nuf­tigt i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion, hvor alt er ufor­ud­si­ge­ligt og usik­kert,« si­ger De Kon­ser­va­ti­ves uden­rigs­ord­fø­rer.

Dansk Fol­ke­par­tis uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Es­per­sen var blandt de få po­li­ti­ke­re, der men­te, at Dron­nin­gen bur­de gen­nem­fø­re stats­be­sø­get.

»Vi skal hand­le med al­le lan­de uan­set hvor for­fa­er­de­li­ge de er. Vi skal sa­el­ge vo­res va­rer og tje­ne pen­ge, så vi kan sik­re vo­res vel­fa­erds­stat,« for­kla­re­de han i BT i juli.

Men i og med at Dron­nin­gens sik­ker­hed kan va­e­re i fa­re, bak­ker han op om de aen­dre­de pla­ner.

»Vi skal be­ma­er­ke, at be­sø­get ik­ke er af­lyst, men blot ud­skudt ind­til vi­de­re. Og jeg har for­stå­et, at det sker i fuld for­stå­el­se fra tyr­kisk si­de, og det sy­nes jeg er me­get vig­tigt,« un­der­stre­ger han til BT.

Det var planen, at dron­ning Mar­gret­he skul­le ha­ve be­søgt den tyr­ki­ske ho­ved­stad Anka­ra og lan­dets stør­ste by Istan­bul den 17. til 19. ok­to­ber. Fo­kus for be­sø­get skul­le ha­ve va­e­ret dan­ske løs­nin­ger in­den for sund­heds­sek­to­ren og grøn­ne tek­no­lo­gi­er.

Hun og prins Hen­rik modt­og Er­do­gans for­ga­en­ger Ab­dul­lah Gül og hans hu­stru Hayrün­nisa, på of­fi­ci­elt be­søg i Dan­mark i marts 2014, og det nu ud­skud­te be­søg var der­for et så­kaldt gen­be­søg.

FO­TO: SCAN­PIX, REUTERS

Dron­ning Mar­gret­he kom­mer ik­ke til at hil­se på Tyr­ki­ets pra­esi­dent Er­do­gan i denne om­gang. Det plan­lag­te stats­be­søg i ok­to­ber er ble­vet ud­skudt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.