ASYLANSØGERE

BT - - NYHEDER -

ASYLPOLITIK Net­to i by­mid­ten i Al­le­rød har så sto­re pro­ble­mer med stø­jen­de og stja­e­len­de asylansøgere, at de har va­e­ret nødt til at hy­re ek­stra vagtva­ern og ind­s­kra­en­ke åb­ning­sti­den. Vir­ker ab­surd »Det bør jo ik­ke va­e­re så­dan i Dan­mark, at der er be­hov for at ha­ve vagt på i en dag­lig­va­re­bu­tik, der sa­el­ger ma­elk, le­ver­postej og toilet­pa­pir. Vi er jo ik­ke en pen­ge­trans­port. Det vir­ker jo helt ab­surd, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke ac­cep­ta­belt. Vi vur­de­rer helt klart, om det kan be­ta­le sig at dri­ve vo­res for­ret­ning i Al­le­rød - og om det er for­svar­ligt. Li­ge nu vur­de­rer vi, at det er det ind­til vi­de­re med de sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, vi har,« forta­el­ler Dansk Su­per­mar­keds pres­se­chef, Mads Hvidt­ved Grand. Mø­gir­ri­te­ren­de Po­li­ti­kom­misa­er Mor­ten Ri­isa­gerPe­der­sen fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti be­kra­ef­ter, at der of­te er ta­le om asylansøgere fra de na­er­lig­gen­de asyl­cen­tre og at an­tal­let af bu­tiks­ty­ve­ri­er er vold­somt højt i by­en. Iføl­ge Danmarks Sta­ti­stik var der 24 an­mel­del­ser om bu­tiks­ty­ve­ri i før­ste kvar­tal i 2016. For he­le 2015 er der re­gi­stre­ret 57 an­mel­del­ser om bu­tiks­ty­ve­ri.

Ben­te Chri­sten­sen har bo­et i by­en i man­ge år. Hun har ik­ke selv følt sig chi­ka­ne­ret i bu­tik­ker­ne, men har til gen­ga­eld få­et stjå­let tre cyk­ler. Den ene stod i ind­kørs­len.

»Jeg sy­nes, det er mø­gir­ri­te­ren­de, at det her sker. Vi ved jo ik­ke, hvem de er, men der er i den grad ta­le om en stig­ning i ind­brud og ty­ve­ri­er. Det har vi la­en­ge kun­net la­e­se i Al­le­rød Nyt,« si­ger Ben­te Chri­sten­sen. Bru­ger dna-spray Køb­man­den i en af by­ens tre Re­ma1000 bu­tik­ker, Ian Dals­gaard, forta­el­ler, at det er et ge­ne­relt pro­blem, som al­le su­per­mar­ke­der i by­en har le­vet med i fle­re år. Dog ik­ke i sam­me grad som Net­to ved sta­tio­nen.

»8 ud af 10 bu­tiks­ty­ve er fra Cen­ter Sand­holm. Det kan vi se, når de skal iden­ti­fi­ce­re sig. De er pis­se-li­geg­la­de, for det har in­gen kon­se­kven­ser for dem. De får en an­ma­er­k­ning og så bli­ver de slup­pet fri igen. Of­te si­ger po­li­ti­et ’nå, er det nu dig igen’, når de kom­mer,« forta­el­ler Ian Dals­gaard.

Han har selv få­et in­stal­le­ret dn­a­spray i ind­gangs­par­ti­et og sør­ger for at ha­ve fle­re an­sat­te ude i bu­tik­ken. Det har hjul­pet.

»Vi har prø­vet at ha­ve vag­ter, men det er som at pis­se i ha­vet. Det kan ik­ke sva­re sig. Til gen­ga­eld kon­fron­te­rer vi folk, hvis de er nå­et gen­nem 80 pct. af bu­tik­ken uden at ha­ve no­get i kur­ven.

Så spør­ger vi, om der er no­get, vi kan hja­el­pe med. Vi kan jo føl­ge dem på ka­me­ra­er rundt i he­le bu­tik­ken,« si­ger Ian Dals­gaard.

Han forta­el­ler og­så, at asylan­sø­ger­ne of­te kom­mer to og to, el­ler fi­re i en grup­pe. Han har op­le­vet, hvor­dan de har fyldt he­le ta­sker med kaf­fe med hen­blik på vi­de­resalg.

Le­de­ren af Cen­ter Sand­holm, Jan­nich Bisp, af­vi­ser at kom­men­te­re sa­gen, for­di det er et mel­lemva­e­ren­de mel­lem den en­kel­te asylan­sø­ger og po­li­ti­et. Der­for hen­vi­ser han til Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.