’Det er en svi­ne­streg’

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TISK VRE­DE »Hvis det står til Dansk Fol­ke­par­ti, skal de asylansøgere, der bli­ver ta­get i at stja­e­le, ha­ve af­vist de­res asylan­søg­ning og hjem­sen­des,« si­ger ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter BTs af­slø­rin­ger. Ud­ta­lel­sen kom­mer på ef­ter, at BT tirs­dag kun­ne forta­el­le, hvor­dan en grup­pe dren­ge fra Cen­ter Sand­holm og Udrej­se­cen­ter Sja­els­mark har skabt pro­ble­mer i Net­to på Tor­ve­stra­e­det i Al­le­rød.

Og det va­ek­ker har­me på Chri­sti­ans­borg li­ge fra rød til blå blok.

»Der skal ga­el­de fuld­sta­en­digt sam­me vil­kår, som der gør for dan­ske­re. Og så har det selv­føl­ge­lig ind­fly­del­se på de­res asylan­søg­ning, hvis de bry­der loven - og det kan be­ty­de, at man får afslag på asyl,« si­ger retsord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Tri­ne Bram­sen, som nu vil ta­ge sa­gen op med ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg. Utak­nem­me­ligt Den kon­ser­va­ti­ve le­der Sø­ren Pa­pe vil gå så langt som at for­by­de asylan­sø­ger­ne at gå ud af cen­tret.

»Det er utak­nem­me­lig op­før­sel. Så­dan op­fø­rer vi os alt­så ik­ke her. Vi går og­så ind for et ud­gangs­for­bud, men vi me­ner ik­ke, det bør va­e­re kol­lek­tivt. I ste­det bør det ret­tes mod dem, der har be­gå­et kriminalitet,« si­ger han. Mar­tin Hen­rik­sen er enig i, at de skal ha­ve ud­gangs­for­bud og er ae­r­ger­lig over si­tu­a­tio­nen.

»Jeg har da hørt fra bor­ge­re, at det og­så fo­re­går an­dre ste­der i lan­det. Det er jo desva­er­re det, der føl­ger med, når der kom­mer rig­tigt man­ge men­ne­sker til Dan­mark, som ik­ke kan fin­de ud af at op­fø­re sig or­dent­ligt. Det er selv­føl­ge­lig fuld­sta­en­dig uac­cep­ta­belt, og det er re­elt en svi­ne­streg over for det lo­kal­sam­fund, der har ta­get imod dem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.