Fryg­ter sex-mis­brug

BT - - NYHEDER -

ASYLPOLITIK Ud­for­drin­ger­ne med asylansøgere får dag for dag fle­re nu­an­cer i me­di­er­ne. Vi hø­rer om bu­tiks­ty­ve­ri­er i Al­le­rød, sig­tel­ser for blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­ser og vold­ta­egt på Lan­gelands Festi­va­len og nu og­så mi­stan­ke om, at helt un­ge asylansøgere kan va­e­re of­re for prosti­tu­tion og men­ne­ske­han­del. »Når vi først får etab­le­ret et til­lids­for­hold til denne sår­ba­re grup­pe, har vi kon­sta­te­ret fle­re tegn på, at nog­le af dem kan va­e­re in­vol­ve­ret i prosti­tu­tion el­ler mi­stan­ke om men­ne­ske­han­del. I de til­fa­el­de kon­tak­ter vi Cen­ter mod Men­ne­ske­han­del. Men så snart de un­ge ma­er­ker et pres, så for­svin­der de, desva­er­re,« si­ger Jan­nich Bisp, der er funk­tions­le­der i Cen­ter Sand­holm, Cen­ter mod Men­ne­ske­han­del.

En in­di­ka­tor på ud­nyt­tel­se og må­ske men­ne­ske­han­del er prosti­tu­tion, kriminalitet, hvis de ud­fø­rer ulov­ligt ar­bej­de, ud­vi­ser mas­sivt mis­brug og mang­len­de in­ter­es­se i at få støt­te og hja­elp. Høj­rø­stet vok­sen Jan­nich Bisp forta­el­ler, at per­so­na­let har over­hørt, at de un­ge er ble­vet rin­get op af en høj­rø­stet vok­sen og der­ef­ter er va­ek i fle­re ti­mer. Men så snart per­so­na­let prø­ver at spør­ge lidt na­er­me­re ind for at hja­el­pe, tra­ek­ker de un­ge sig til­ba­ge.

»Vi kan til­by­de dem fa­ste og tryg­ge ram­mer og en chan­ce for at ska­be et nyt liv. De går i sko­le, og vi Vi er be­kym­re­de for dem, men vi kan desva­er­re ik­ke kom­me så langt, så la­en­ge de ik­ke tør vi­se os til­lid stil­ler de sam­me krav til dem om op­ryd­ning og lek­tiela­es­ning, som an­dre te­e­na­ge­re bli­ver mødt med. Men der er ta­le om sår­ba­re un­ge, som ik­ke ken­der til an­det end et ut­rygt liv på ga­den. Vi er op­rig­tigt be­kym­re­de for dem, men vi kan desva­er­re ik­ke kom­me så langt, så la­en­ge de ik­ke tør vi­se os til­lid,« si­ger Jan­nich Bisp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.