Ung­doms­bo­lig til 23 mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

HOUSEWARMING An­na Ka­sprzak, 26 år: Mens tu­sind­vis af un­ge dag­ligt ka­em­per for at fin­de tag over ho­ve­d­et i ho­ved­stads­om­rå­det og rask va­ek må be­ta­le fle­re tu­sin­de kro­ner om må­ne­den i hus­le­je for et en­kelt va­e­rel­se, står det helt an­der­le­des til for den un­ge og yderst vel­ha­ven­de ejer af gre­vin­de Ale­xan­dras tid­li­ge­re hjem på Øster­bro.

På min­dre end to må­ne­der lyk­ke­des det tid­li­ge­re på året gre­vin­den at få na­e­sten fuld pris for den 356 kva­drat­me­ter sto­re, hvi­de luksus­vil­la, hvor hun gen­nem et år­ti har haft hjem­me. For ef­ter blot 55 da­ge slog en in­ter­es­se­ret kø­ber til og køb­te det sto­re hus for in­tet min­dre end 23 mil­li­o­ner kro­ner. Det vak­te op­sigt, at kø­be­ren iføl­ge ting­lys­nin­gen blot var 23 år gam­mel.

Men nu vi­ser det sig, at vil­la­ens nye ejer kom­mer fra en Danmarks al­ler­ri­ge­ste fa­mi­li­er.

Over for BT be­kra­ef­ter den 23-åri­ge Co­l­o­p­last-ar­ving Lou­i­se Find, at det net­op er hen­de, der tid­li­ge­re på året in­ve­ste­re­de 23 mil­li­o­ner kro­ner Chri­stop­her og Mi­cha­la Kja­er, 19 og 27 år: i den for­nem­me vil­la, som gre­vin­de Alexandra fik fora­e­ret af prins Jo­a­chim i 2005, i kølvan­det på de­res skils­mis­se. Lou­i­se Find har dog ik­ke øn­sket at kom­men­te­re hus­kø­bet yder­li­ge­re.

Sin un­ge al­der til trods dri­ver 23-åri­ge Lou­i­se Find sit eget de­sign­fir­ma, der spe­ci­a­li­se­rer sig i eks­klu- Mar­tin Bund­gaard, 27 år:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.