DF: Tag fra Ar­ken og giv til fre­gat­ten

BT - - NYHEDER -

Først var det Danmarks Ra­dio, der skul­le be­ska­e­res med en fjer­de­del. Nu er Dansk Fol­ke­par­ti så klar til at svin­ge spa­rek­ni­ven over kunst­mu­se­er­ne Ar­ken og Lou­i­si­a­na, skri­ver Ek­stra Bla­det.

Par­ti­et fo­re­slår så­le­des i et fi­nans­lo­v­s­ud­spil, at de to mu­se­er skal af­gi­ve i alt 15 mio. kr. i of­fent­li­ge til­skud. DF øn­sker at om­for­de­le pen­ge­ne til en ra­ek­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner i provin­sen, blandt an­det land­brugs­mu­se­et Gl. Estrup og Fre­gat­ten Jyl­land.

Des­u­den skal pen­ge­ne gå til at ind­ret­te kold­krigs­bun­ke­ren Re­gan Vest ved Re­bild Bak­ker i Nord­jyl­land som mu­se­um.

»Vi vil styr­ke det kul­tur­hi­sto­ri­ske – sa­er­ligt i provin­sen – på be­kost­ning af mo­der­ne kunst­mu­se­er som Ar­ken og Lou­i­si­a­na, som i åre­vis har få­et så man­ge pen­ge af sta­ten,« si­ger DFs kul­tu­r­ord­fø­rer Alex Ahrendt­sen til avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.