’Jeg er ik­ke en rap­pen

BT - - NYHEDER -

IMAGE støt sti­gen­de to­ne­le­je som ’Di­ctesku­e­spil­le­ren’ Iben Hjej­le. Hvem hu­sker ik­ke, hvor ban­ge den el­lers så ka­ep­hø­je Casper Chri­sten­sen kun­ne va­e­re i tv-se­ri­en ’Klovn’, når han brø­d­e­be­tyn­get måt­te lu­ske hjem og til­stå en af si­ne utal­li­ge syn­der over for Iben Hjej­le.

Og med god grund. For det er vist de fa­er­re­ste, der har lyst til at va­e­re den, der står til ski­de­bal­le fra lan­dets stør­ste rap­pens­kral­de. folk, der ken­der mig, si­ger, at det er ma­er­ke­ligt, jeg har få­et det image, for det er jeg slet ik­ke. Slet ik­ke,« forta­el­ler Iben Hjej­le til BT ved pres­se­mø­det op til den tred­je og for­ment­lig sid­ste sa­e­son af TV2-se­ri­en ’Di­cte’.

»Min ka­e­re­ste el­ler min søn vil­le si­ge, jeg snak­ker me­get, men de vil ik­ke nød­ven­dig­vis si­ge, hvor er du skrap. Jeg er en tu­be fuld af vrøvl, der al­drig stop­per el­ler bli­ver tom,« gri­ner hun.

Selv om Iben Hjej­les na­er­me­ste un­drer sig over hen­des image som rap­pe­dul­len med den knivskar­pe tun­ge, for­står den blon­de sku­e­spil­ler godt, hvor­for ima­get er op­stå­et.

»Jeg er et me­get ta­len­de men­ne­ske. Det kan man sag­tens put­te en an­den sup­pe­ter­ning ned i, så man plud­se­lig bli­ver en skrap ma­dam­me. For jeg har al­tid va­e­ret god til at fin­de på og kom­me med hur­ti­ge svar på alt mu­ligt. Hvis man så gi­ver det en to­ne af at va­e­re en skrap ma­dul . . . Så på den må­de har jeg få­et et ma­er­kat, som en skrap en. Men jeg er det ik­ke,« for­kla­rer hun.

Den 22. au­gust rul­ler tred­je sa­e­son af ’Di­cte’ over ska­er­men. Det er ef­ter­hån­den fem år si­den, Iben Hjej­le før­ste gang spil­le­de den lidt for nys­ger­ri­ge og frygt­lø­se jour­na­list Di­cte Svend­sen, der skri­ver om kri­mi­na­li­te­ten i ’Smilets by’, ba­se­ret på El­se­beth Eg­holms ro­ma­ner. Rol­len som Di­cte er den, hun har haft i la­engst tid. Og selv om Di­cte og­så har en hef­tig ta­le­strøm, er hun i Iben Hjej­les op­tik ik­ke en rap­pens­kral­de.

»Nej, det sy­nes jeg ik­ke, at Di­cte er. Hun er frem­me i sko­e­ne og får sagt en hel del uden at ta­en­ke sig om. Nog­le gan­ge får hun og­så sagt tin­ge­ne i et lidt dumt to­ne­le­je. Men hun er ik­ke en rap­pens­kral­de,« me­ner Iben Hjej­le.

I den nye sa­e­son bli­ver Di­cte i før­ste af­snit gift med sin kol­le­ga, pres­se­fo­to­gra­fen Bo, der bli­ver spil­let af Dar Sa­lim.

Pri­vat har hun og­så prø­vet at va­e­re ka­e­re­ste med en kol­le­ga, nem­lig med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.