Skral­de’

BT - - NYHEDER -

Jeg er et me­get ta­len­de men­ne­ske. Det kan man sag­tens put­te en an­den sup­pe­ter­ning ned i, så man plud­se­lig bli­ver en skrap ma­dam­me ko­mi­ke­ren Casper Chri­sten­sen, som hun mød­te i for­bin­del­se med ’Klovn’, og som hun dan­ne­de par med i man­ge år.

I dag er hun ka­e­re­ste med Ul­rik Wi­vel, som er fil­min­struk­tør og tid­li­ge­re bal­let­dan­ser.

»Det er selv­føl­ge­lig en for­del, at man har for­stå­el­se for, hvor­dan det er at op­tra­e­de el­ler skil­dre no­get. Men sam­ti­dig tror jeg og­så, at det er nødt til at hand­le om, at man grund­la­eg­gen­de har de sam­me va­er­di­er og er eni­geom , hvor­dan li­vet skal va­e­re en sig selv og ens fa­mi­lie. Det er det vig­tig­ste,« si­ger hun. . »Der skal va­e­re alt det, vi godt kan li­de. Mas­ser af dej­lig mad, solskin og iskold rosévin. Så tri­ves vi godt,« gri­ner hun med tan­ke på sin 18-åri­ge søn Wil­li­am og ka­e­re­sten gen­nem det sid­ste par år, Ul­rik Wi­vel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.