’ ’ Det er et for­bil­le­de for man­ge mus­li­mer, at ens tørkla­e­de ik­ke skal for­hin­dre en i at ud­vik­le si­ne kom­pe­ten­cer

BT - - DEBAT -

AN­DERS SAMUELSEN

va­e­re med at ta­ge et bil­le­de af denne ty­pe og si­ge, det er et ud­tryk for mang­fol­dig­hed. For mig hav­de det va­e­ret et ud­tryk for mang­fol­dig­hed, hvis det hav­de va­e­ret den om­vend­te si­tu­a­tio n. H vis det hav­de va­e­ret en tysk kvinde fra et frit land, der stil­le­de op med en be­kla­ed­ning som den egyp­ti­ske OL-del­ta­ger. Det bil­le­de vil­le ha­ve va­e­ret spek­taku­la­ert. Det er ik­ke det, at folk ba­e­rer hi­jab som OL-del­ta­ger. Pro­ble­met er, at folk ta­ger bil­le­det og si­ger, at det er et ud­tryk for mang­fol­dig­hed.

MAN SKAL LA­DE

at spil­le lidt nyt­ti­ge idi­o­ter over for de un­der­tryk­ken­de sty­rer, som al­le ved er der. Hvor kvin­der bli­ver un­der­trykt på den mest for­fa­er­de­li­ge må­de. Med det­te bil­le­de kom­mer en hel grup­pe af lidt nai­ve men­ne­sker fra den ve­st­li­ge ver­den og si­ger, hvor er det skønt at se, hvor frie vi al­le er. Og det er rig­tig man­ge i den ver­den ba­re ik­ke. Man­ge ka­em­per en dag­lig kamp med li­vet som ind­sats for at kom­me fri af den form for un­der­tryk­kel­se.

MAN KOM­MER TIL

ten­dens til at va­e­re ukri­ti­ske, for­di folk er så ban­ge for at bli­ve kaldt ra­cist – som jeg blandt an­det og­så er ble­vet kaldt i dag på min Fa­ce­book-va­eg. Og så tør vi ik­ke yt­re os. Der bli­ver lagt låg på den nød­ven­di­ge de­bat, så vi sik­rer, at de, der går med tørkla­e­de, gør det fri­vil­ligt, og de, der så ger­ne vil va­e­re fri for det, får en chan­ce for at bli­ve det. For jeg ken­der selv sta­er­ke kvin­der, der helt fri­vil­ligt ba­e­rer tørkla­e­de, og jeg si­ger det ik­ke af hen­syn til dem.

NOG­LE HAR EN

mu­li­ge op­fat­tel­ser af, hvor­når man er mest fri­gjort – om det er, når man er bar i hu­den, el­ler når man er til­da­ek­ket. Det vig­tig­ste må va­e­re, det er in­di­vi­det selv, der de­fi­ne­rer, hvor­når ved­kom­men­de er fri. Det sy­nes jeg er en li­be­ral tan­ke­gang, som An­ders Samuelsen i den grad svig­ter. Det er fan­ta­stisk, der er så man­ge mus­lim­ske kvin­der, der er re­pra­e­sen­te­ret ved OL. Det må va­e­re de sport­s­li­ge kom­pe­ten­cer, og ik­ke hvor god man er til at vi­se bar hud, der af­gør, om man kan del­ta­ge i OL.

DER ER AL­LE

un­der­vur­de­re bil­le­der­nes ef­fekt, da det er et for­bil­le­de for man­ge mus­li­mer, at ens tørkla­e­de ik­ke for­hin­drer en i at ud­vik­le si­ne kom­pe­ten­cer og va­e­re med til en af de vig­tig­ste po­li­ti­ske be­gi­ven­he­der. Det er fan­ta­stisk, at OL hel­ler ik­ke sa­et­ter no­gen ram­mer i for­hold til ens tøj. Der er nog­le krav, og det le­ver kvin­der­ne op til på li­ge fod med al­le an­dre. Det bur­de vi hyl­de. Det er for al­vor li­ge­stil­ling og fri­hed for dis­se kvin­der.

MAN SKAL IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.