DF har valgt vel­fa­er­den fra

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Igår holdt Dansk Fol­ke­par­ti sit år­li­ge som­mer­grup­pe­mø­de. Ef­ter i må­neds­vis at ha­ve af­vist tan­ken om skat­tesa­enk­nin­ger til top­pen og hø­je­re pen­sions­al­der, hav­de pi­ben i går få­et en an­den lyd. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vil ik­ke af­vi­se, at det en­der så­dan til ef­ter­å­ret.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Dansk Fol­ke­par­ti vi­ser igen og igen, at det ik­ke er et par­ti, der ke­rer sig om vel­fa­erds­sam­fun­det

I ÅRE­VIS HAR det va­e­ret en yn­det di­sci­plin i Dansk Fol­ke­par­ti at be­teg­ne sig selv som Danmarks nye – og ene­ste – rig­ti­ge ar­bej­der­par­ti. For et år­ti si­den var slo­ga­net på Dansk Fol­ke­par­tis lands­mø­der, at ’ae­g­te so­ci­al­de­mo­kra­ter stem­mer DF’. Sa­gen er ba­re den, at det er en sand­hed med enor­me mo­di­fi­ka­tio­ner. Da kri­sen ham­re­de løs på na­tio­nen, og sa­er­ligt på dan­ske ar­bej­der­fa­mi­li­er, stod Dansk Fol­ke­par­ti bag nog­le af de mest om­fat­ten­de og ska­e­ve re­for­mer på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Ud­fas­nin­gen af ef­ter­løn­nen, hal­ve­rin­gen af dag­pen­ge­pe­ri­o­den, ud­skriv­nin­gen af enor­me ufi­nan­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser til de ri­ge­ste og svigt af kam­pen mod so­ci­al dum­ping var Dansk Fol­ke­par­tis sto­re af­tryk, sidst man var par­la­men­ta­risk grund­lag for en Ven­stre-re­ge­ring. I DE FI­RE år, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, RENÉ CHRI­STEN­SEN De Ra­di­ka­le og SF sam­men hav­de re­ge­rings­ansva­ret, var der in­gen gra­en­ser for, hvor so­ci­alt ret­fa­er­dig en po­li­tik man ger­ne vil­le fø­re. Man lo­ve­de, at va­ek­sten i den of­fent­li­ge sek­tor skul­le va­e­re stør­re, end hvad al­le an­dre par­ti­er kun­ne ga­ran­te­re; man løb i at­le­tisk tem­po va­ek fra den dag­pen­gere­form, Thu­le­sen Da­hl selv hav­de fo­re­slå­et; man lo­ve­de at fort­sa­et­te SR-re­ge­rin­gens kamp mod so­ci­al dum­ping; man lo­ve­de højt og hel­ligt på li­ve tv, at man ik­ke vil­le ind­fø­re et kon­tant­hja­elpsloft. I det he­le ta­get lo­ve­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Dansk Fol­ke­par­ti, at man vil­le kun­ne fø­re en me­re so­ci­alt ret­fa­er­dig po­li­tik end So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Bud­ska­bet var – som det har va­e­ret i me­re end et år­ti – at man er bed­re so­ci­al­de­mo­kra­ter end So­ci­al­de­mo­kra­ti­et selv. Og va­el­ger­ne be­løn­ne­de Dansk Fol­ke­par­ti. De blev det an­det stør­ste par­ti. NU VIL MAN ik­ke af­vi­se skat­tesa­enk­nin­ger for de ri­ge­ste. Dem, der skal be­ta­le, bli­ver for­ment­lig de kor­test ud­dan­ne­de og la­vest løn­ne­de. Alt det kom­mer oven i en af de mest ska­e­ve og uret­fa­er­di­ge fi­nans­lo­ve, som er set la­en­ge. Der bru­ges knap en mil­li­ard på en bo­li­gjo­b­ord­ning. En ord­ning, som pri­ma­ert folk fra Nord­s­ja­el­land be­nyt­ter sig af. Der ham­res me­re end en halv mil­li­ard ef­ter at let­te skat­ten for de ri­ge­ste ar­vin­ger. Man ind­fø­rer et loft over kon­tant­hja­el­pen, som gør de fat­ti­ge end­nu fat­ti­ge­re. DER SKAL SPARES på vel­fa­er­den i kom­mu­ner­ne. Der skal spares på ud­dan­nel­ser­ne – be­spa­rel­ser der som al­tid ram­mer ar­bej­der­børn mest. Og der vil bli­ve spa­ret på de ae­l­dres bo­li­g­y­del­se. Her­til kom­mer, at der midt i den stør­ste flygt­nin­ge­kri­se skal spares på ulands­bi­stan­den. En kort­sig­tet og ho­ved­løs be­spa­rel­se, som na­ep­pe vil ska­be fa­er­re flygt­nin­ge. Ove­ni fi­nans­lo­ven har Dansk Fol­ke­par­ti hjul­pet Lars Løk­ke med at be­gra­en­se kam­pen mod so­ci­al dum­ping ved at fra­ta­ge Skat vig­ti­ge va­er­k­tø­jer i den kamp. Man har hjul­pet re­ge­rin­gen med at hja­el­pe sel­ska­ber, der ger­ne vil sen­de over­skud i skat­te­ly, ved at luk­ke ned for de åb­ne skat­te­li­ster. Man spa­rer på ar­bejds­mil­jø­et. DANSK FOL­KE­PAR­TI VI­SER igen og igen, at det ik­ke er et par­ti, der ke­rer sig om vel­fa­erds­sam­fun­det. Mel­din­ger­ne på gårs­da­gens som­mer­grup­pe­mø­de var kun end­nu et ek­sem­pel i en lang ra­ek­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.