ICHAEL

BT - - NYHEDER -

skul­le ha­ve styr på al­ko­ho­len. Han har si­den­hen ud­talt, at han ik­ke ka­em­per med si­ne in­dre da­e­mo­ner la­en­ge­re, og at de­res støt­te var uvur­der­lig for ham.

I fe­bru­ar sid­ste år fri­e­de han til Ni­co­le Jo­hn­son, og de skal nu snart gif­tes. Plan­la­eg­ger pen­sion De­res fa­mi­lie blev des­u­den ud­vi­det, da par­ret fik søn­nen Boo­mer Ro­bert Phelps 5. maj i år. De har beg­ge gjort De­bo­rah Phelps sel­skab for­re­st blandt pu­bli­kum, når han har svøm­met ved det­te års OL.

Le­gen­desvøm­me­ren er dog op­sat på, at de om kort tid ik­ke la­en­ge­re skal op­hol­de sig i hal­ler, der lug­ter af kl­or.

Mi­cha­el Phelps hav­de egent­lig truk­ket sig til­ba­ge fra pro­fes­sio­nel svøm­ning ef­ter sin del­ta­gel­se ved for­ri­ge OL i Lon­don, men er mod for­vent­ning vendt til­ba­ge un­der le­ge­ne i Rio. Han har ud­talt, at han vil la­de sig pen­sio­ne­re fra pro­fes­sio­nel svøm­ning, når han ven­der hjem fra det­te års OL, så fa­mi­li­en kan le­ve sam­men un­der ro­li­ge­re om­sta­en­di­ge­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.