Plads til for­bed­ring i sa­ger om an­brag­te børn

BT - - NYHEDER -

Stats­re­viso­rer­ne ret­ter en skarp kri­tik mod kom­mu­ner­nes sags­be­hand­ling i an­brin­gel­ses­sa­ger.

Kom­mu­ner­ne und­la­der at ind­kal­de børn til sam­ta­le, ud­ar­bej­de hand­le­pla­ner og gen­nem­fø­re bør­ne­fag­li­ge un­der­sø­gel­ser, ly­der kri­tik­ken blandt an­det.

Og hos kom­mu­ner­ne ta­ger man kri­tik­ken til ef­ter­ret­ning.

»Vi skal bli­ve bed­re, det er der in­gen tvivl om, og der­for ta­ger vi og­så kri­tik­ken til os. An­ke­sty­rel­sens prak­sis­un­der­sø­gel­se vi­ser og­så, at vi er ble­vet bed­re, men vi er ik­ke i mål end­nu,« si­ger Tho­mas Adelskov (S), for­mand for so­ci­al- og sund­heds­ud­val­get i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL).

Stats­re­viso­rer­ne fin­der det blandt an­det kri­tisa­belt, at man ef­ter ti års ind­sats på om­rå­det ik­ke kan do­ku­men­te­re, at kom­mu­ner­nes sags­be­hand­ling er ble­vet bed­re.

I man­ge an­brin­gel­ses­sa­ger over­hol­der kom­mu­ner­ne ek­sem­pel­vis ik­ke lovens krav om at in­vol­ve­re bør­ne­ne i de­res eg­ne sa­ger.

»Der er en al­vor­lig kri­tik af, at vi ik­ke er go­de nok til at ind­dra­ge børn, og det har vi i det se­ne­ste par år ar­bej­det med,« si­ger Tho­mas Adelskov./ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.