Ghi­ta gør det igen

BT - - NYHEDER -

MODEUGE Det vak­te vild op­sigt, da Ghi­ta Nør­by mød­te op til bal hos Dron­nin­gen i en kjo­le, der er ble­vet kaldt alt fra mo­der­ka­ge til faldska­erm. I går ifør­te hun sig igen en af Ni­cho­las Ny­bros vil­de kjo­ler. Ni­cho­las Ny­bro er en de­sig­ner, der for­mår at til­tra­ek­ke op­ma­er­k­som­hed om kring si­ne va­er­ker. I marts send­te han Ghi­ta Nør­by til fest hos dron­ning Mar­gret­he i en svulstig rød kjo­le der var in­spi­re­ret af blod og hjer­te. I går send­te han et hold mo­del­ler op af mo­deu­gens catwalk, der al­le var be­ty­de­ligt ae­l­dre, end mo­deu­gens øv­ri­ge mo­del­ler. Blandt mo­del­ler­ne var kend­te sku­e­spil­le­re som Sti­ne Sten­ga­de (44) Char­lot­te Mun­ck (46), El­len Hil­lingsø (49), An­drea Vagn Jen­sen (50) og dansk dra­mas ukro­ne­de dron­ning, Ghi­ta Nør­by (81).

’SS17//Mo­re than a num­ber’ kal­der han showet, som er en hyl­dest til det at bli­ve ae­l­dre.

»Jeg hyl­der, hvad in­gen af os kan und­gå - at bli­ve ae­l­dre. For­di der ik­ke er no­get galt med at bli­ve ae­l­dre. Det er en af de få ting, vi ved vil ske med sik­ker­hed. Lad os va­e­re stol­te i ste­det for at spil­de tid at skam­me sig over vo­res al­der,« ly­der det i be­skri­vel­sen. Blod og gam­le da­mer Ghi­ta Nør­by stjal na­tur­lig­vis ram­pe­ly­set med en kjo­le der vak­te min­der om »mo­der­ka­gen«, om end den vo­lu­mi­nø­se, ly­se­rø­de, gli­tre­de tekstil me­re hø­rer til i teltaf­de­lin­gen end på fø­de­af­de­lin­gen. I marts for­tal­te Ni­co­las Ny­bro, at as­so­ci­a­tio­ner­ne til mo­der­ka­ge ik­ke var helt skudt for­bi:

»Nog­le har sagt, at den lig­ner en mo­der­ka­ge, og det gør ik­ke så me­get. In­spira­tio­nen til kjo­len er fak­tisk blod og et rødt hjer­te. Der­u­d­over har jeg brugt et ma­te­ri­a­le, som er su­per­tyndt som faldska­erms­stof, og der­for er det hel­ler ik­ke helt for­kert, når no­gen har sagt, at den lig­ner en faldska­erm. Tan­ken var, at stof­fet vil­le få kjo­len til at se våd ud, så det kun­ne lig­ne blod,« sag­de Ni­cho­las Ny­bro den­gang til DR.

In­spira­tio­nen til showet i mo­deu­gen er hen­tet i bå­de i den un­ge og i den me­re mod­ne ge­ne­ra­tion af kvin­der. »Jeg har ar­bej­det med ma­te­ri­a­ler og far­ver, der hen­vi­ser til den tu­mul­t­ag­ti­ge ung­dom­skul­tur, som jeg har blan­det med kli­chéen om »den gam­le da­me« med si­ne per­le halska­e­der og gam­le pink plys,« ly­der det i be­skri­vel­sen.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra Ni­co­las Ny­bro.

15. MARTS 2016

Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.