Nu kom­mer var­men til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

SOLSKIN hvis man har lidt fe­rie til go­de, er det må­ske nu, man skal sø­ge mod stran­den.

Og det ga­el­der om at ny­de so­len, så la­en­ge den skin­ner.

»Som­me­ren er på be­søg, men det er usik­kert, hvor la­en­ge den bli­ver. Det ser ud til, at det kun bli­ver en kort vi­sit, og bag­ef­ter ven­der det køli­ge vejr til­ba­ge,« si­ger Dan Nilsvall. Våd og kold som­mer Til­ba­ge i ju­ni spå­e­de DMI, at som­me­ren 2016 kun­ne gå hen at bli­ve en af de var­me­ste no­gen­sin­de. Den prog­no­se holdt desva­er­re ik­ke stik.

Juli 2016 fik en døgn­mid­del­tem­pe­ra­tur på 16,4°C i gen­nem­snit for lan­det som hel­hed, hvil­ket er 1 grad un­der gen­nem­snit­tet for de sid­ste ti år.

Der var kun 3,7 så­kald­te som­mer­døgn med tem­pe­ra­tu­rer over 25 gra­der i juli må­ned og de lå 20.-25. juli.

Ik­ke et ene­ste tro­pe­døgn med kon­stan­te tem­pe­ra­tu­rer over 20 gra­der blev det til.

Men ha­ver­ne blev da van­det. I gen­nem­snit faldt der 85 mil­li­me­ter regn i juli 2016, hvil­ket er 29 pct. me­re end nor­malt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.