Børn mis­brugt i au­stralsk asyl­lejr

BT - - NYHEDER -

AU­STRA­LI­EN kla­ger el­ler pro­ble­mer, som ik­ke er ble­vet or­dent­ligt hånd­te­ret.«

Men re­ge­rin­gen un­der­stre­ger, at de la­ek­ke­de do­ku­men­ter er be­skyld­nin­ger, ik­ke fak­ta.

Flygt­nin­ge­lej­ren lig­ger i ver­dens mind­ste ø-stat Nauru. Au­stra­li­en be­ta­ler nem­lig Stil­le­havslan­de­ne Nauru og Pa­pua Ny Gu­i­nea for at hu­se de asyl­sø­ge­re, der bli­ver sam­let op til havs. Kom­mer al­drig til Au­stra­li­en Selv hvis asyl­sø­ge­re op­når asyl, vil de al­drig kun­ne slå sig ned i Au­stra­li­en. I ste­det skal de bo uden for cen­tre­ne i Nauru og Pa­pua Ny Gu­i­nea el­ler i Cam­bod­ja.

Bå­de FN og men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­per har kri­ti­se­ret de luk­ke­de lej­re og Au­stra­li­ens hår­de linje over for men­ne­sker, der kom­mer il­le­galt med båd, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reuters. Bred op­bak­ning til hård linje An­tal­let af flygt­nin­ge og asyl­sø­ge­re, der prø­ver at nå Au­stra­li­en, er mi­krosko­pisk sam­men­lig­net med Eu­ro­pa, men im­mi­gra­tion har la­en­ge va­e­ret et fø­lel­ses­la­det de­ba­tem­ne i Au­stra­li­en, og den hår­de im­mi­gra­tions­po­li­tik har bred po­li­tisk op­bak­ning, skri­ver Reuters.

Af de i alt 2.116 ha­en­del­ser i flygt­nin­ge­lej­ren i Nauru om­hand­ler over halv­de­len børn, selv om børn kun ud­gjor­de 18 pro­cent af be­bo­er­ne i lej­ren i pe­ri­o­den.

Sags­ar­bej­de­re, vag­ter, sund­heds­per­so­na­le og an­dre an­sat­te på ste­det har an­sva­ret for at ind­be­ret­te så­dan­ne epi­so­der. Men iføl­ge The Gu­ar­di­an bli­ver man­ge ha­en­del­ser trods do­ku­men­ter­ne dog al­drig ind­be­ret­tet.

En ra­ek­ke men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner har tid­li­ge­re kri­ti­se­ret for­hol­de­ne i asyl­lej­ren i Nauru. Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal si­ger til Reuters, at de la­ek­ke­de do­ku­men­ter vi­ser et akut be­hov for at gø­re en en­de på Au­stra­li­ens må­de at hånd­te­re flygt­nin­ge på.

DEN AUSTRALSKE MÅ­DE • Lan­dets flå­de pa­trul­je­rer au­stralsk far­vand for bå­de med flygt­nin­ge og mi­gran­ter på vej mod Au­stra­li­en. • Hvis en mi­grantbåd bli­ver op­da­get, kan den en­ten bli­ve sla­ebt el­ler sendt til­ba­ge til det land, den kom. • Al­ter­na­tivt kan per­so­ner­ne sø­ge asyl i Au­stra­li­en, og så vil de bli­ve frag­tet til asyl­cen­tre i Nauru el­ler på Ma­nus-øen i Pa­pua Ny Gu­i­nea. • Au­stra­li­en be­ta­ler lan­de­ne Nauru og Pa­pua Ny Gu­i­nea for at dri­ve lej­re­ne. Her skal per­so­ner­ne va­e­re, mens de­res sag bli­ver be­hand­let. • Selv hvis bå­d­flygt­nin­ge op­når asyl i Au­stra­li­en, vil de al­drig kun­ne få lov at bo i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.