Føl­som og skrap

BT - - NUVNE -

40 ÅR I MOR­GEN tre sta­dig som det ul­ti­ma­ti­ve dom­mer­hold og Li­na Rafn som den ul­ti­ma­ti­ve ’kvin­den i mid­ten’.

»Vi ca­ste­de rig­tig man­ge til det før­ste pro­gram, men da Li­na kom, var vi ik­ke i tvivl,« si­ger un­der­hold­nings­chef på DR1 Jan La­ger­mandLund­me.

»Man kun­ne med det sam­me ma­er­ke, at hun har den der ufor­klar­li­ge x-fak­tor. Hun sad på en stol i et lil­le stu­die og ’shin­e­de’ ba­re fuld­sta­en­dig fan­ta­stisk, og det blev hun fak­tisk ved med i al­le pro­gram­mer­ne,« si­ger han.

X Fa­ctor gav for al­vor Li­na Rafn et fol­ke­ligt gen­nem­brud. Men det var hen­des på det tids­punkt me­re end ti år som front­fi­gur i po­p­duo­en In­fer­nal, der i før­ste om­gang skaf­fe­de hen­de ad­gang til det po­pu­la­e­re tvs­how.

Li­na Rafn er født på Nør­re­bro og vok­se­de op i Her­lev.

Som barn og ung dyr­ke­de hun sport­s­dans på in­ter­n­tio­nalt plan, og en dan­se­kar­ri­e­re lå li­ge for. Hun har bl.a. dan­set i Cir­kus­revy­en og i So­und of Se­duction samt i fle­re tvs­how, mo­des­how og film. Men da ka­e­re­sten Paw La­ger­mann, som hun hav­de kendt si­den 14 års-al­de­ren, be­gynd­te at pus­le med mu­sik, blev hen­des in­ter­es­se vakt. Før­ste al­bum solg­te 80.000 I 1997, da hun var 21 år gam­mel, dan­ne­de de sam­men med vennen Sø­ren Haa­hr grup­pen In­fer­nal. De­res før­ste al­bum, ’In­fer­nal Af­fairs’, solg­te over 80.000 ek­sem­pla­rer og vandt en dansk Gram­my for årets dan­ce-ud­gi­vel­se.

Ef­ter den før­ste suc­ces trå­d­te Sø­ren Haa­hr ud af grup­pen, der fort­sat­te som duo med en ra­ek­ke ef­fek­ti­ve pop- og diskoud­gi­vel­ser, hvor bl.a. sing­len ’From Pa­ris to Ber­lin’ fra 2005 røg til tops på hit­lis­ter­ne i en ra­ek­ke lan­de.

Gen­nem åre­ne har In­fer­nal solgt om­kring to mio. al­bum og har des­u­den haft en om­fat­ten­de tur­névirk­som­hed. I 2014 ud­gav Paw La­ger­mann og Li­na Rafn en dansk­spro­get ep un­der nav­net Paw&Li­na. Der­u­d­over har par­ret skre­vet mu­sik for bl.a. Bent Fa­bri­ci­us-Bjer­re, San­ne Sa­lo­mon­sen og Li­ne Rø­mer.

Li­na Rafn kom på for­si­der­ne, da hun i 2010 tab­te en sag i Hø­jeste­ret om ad­gan­gen til at tra­ek­ke ud­gif­ter på 22.000 kro­ner år­ligt til sce­ne­tøj, ma­keup og fri­sør fra i skat. Sa­gen, som Dansk Mu­si­ker For­bund og­så gik ind i, hav­de va­ret i na­e­sten ti år, og Li­na Rafn lag­de ik­ke fin­gre­ne imel­lem, da hun kom­men­te­re­de ud­fal­det.

»Jeg er ed­der­s­pa­endt ra­sen­de. Hvad har min mor bra­endt sin bh for, hvis det er her, vi står i dag? Li­ge­stil­lings­spørgs­må­let er hor­ri­belt. Hvis jeg hav­de va­e­ret en mand, hav­de jeg uden pro­ble­mer kun­net tra­ek­ke min ma­keup fra,« sag­de hun til bt.dk.

I det he­le ta­get har Li­na Rafn al­drig va­e­ret ban­ge for at vi­se, hvad hun fø­ler, uan­set om hun er glad el­ler rørt, vred el­ler ked af det. Og det har i høj grad bi­dra­get til hen­des po­pu­la­ri­tet som X Fa­ctor-dom­mer, me­ner Jan La­ger­mand Lund­me.

»Det er en fan­ta­stisk ga­ve, når man la­ver fjern­syn,« si­ger han og ro­ser og­så hen­des sto­re en­ga­ge­ment i de un­ge ta­len­ter, som hun har haft an­sva­ret for.

»Det hand­ler jo om at hja­el­pe folk med at fin­de de­res egen stil og sam­ti­dig vi­se, hvad de kan rent mu­si­kalsk. Li­na har va­e­ret me­get for­hip­pet på at gi­ve dem he­le pak­ken. Hun er sinds­sygt god til at fin­de ind til folks ker­ne – og og­så til at pus­he dem i en ret­ning, de må­ske ik­ke selv har tur­det gå,« si­ger han.

Jan La­ger­mand Lund­me hav­de ger­ne set Li­na Rafn fort­sa­et­te i X Fa­ctor i 2016, men hun meld­te fra for at kun­ne ta­ge på tur­né med In­fer­nal. Si­den 1998 har Li­na Rafn dan­net par med Kas­per Pert­ho. De har dat­te­ren Kar­men på seks år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.