For­ry­gen­de Fir­th

BT - - TV - 09:20 14:40 22:00 10:50 19:45 18:05 07:25 12:40 16:30 23:40 00:0006:05

”A Sing­le Man” er stilsik­ker og en fryd for øjet, skrev BT’s Bir­git­te Grue og ud­del­te fem stjer­ner til af­te­nens film, der har bri­ti­ske Co­lin Fir­th i en alt­over­skyg­gen­de ho­ved­rol­le. Fil­men fo­re­går i 1962, hvor he­le ver­den er op­ta­get af Cu­ba-kri­sen og trus­len mod ver­dens­fre­den. Ge­or­ge Falco­ner, en 52-årig uni­ver­si­tets­pro­fes­sor, har sva­ert nok ved ba­re at over­skue sit eget liv, da hans el­ske­de part­ner Jim plud­se­lig dør. Des­u­den bli­ver han for­fulgt af en af si­ne ele­ver, som har gen­nem­sku­et Ge­or­ges ho­mo­seksu­a­li­tet, som ik­ke er vel­set i 60’er­nes uni­ver­si­tets­mil­jø. Ve­nin­den Char­ley for­sø­ger at hja­el­pe Ge­or­ge, men hun har si­ne eg­ne pro­ble­mer at slås med. ”A Sing­le Man” er en dra­ma­tisk og fø­lel­ses­la­det rej­se gen­nem en dag i Ge­or­ges liv og en ro­man­tisk forta­el­ling om af­brudt ka­er­lig­hed, om en­som­hed, og om vig­tig­he­den af at op­da­ge og va­erds­a­et­te li­vets små øje­blik­ke, som kan le­de til nye mu­lig­he­der. Co­lin Fir­th le­ve­rer en af kar­ri­e­rens bed­ste pra­e­sta­tio­ner, der fortjent Med­vir­ken­de: blev no­mi­ne­ret til bå­de en Gol­den Glo­be og en Oscar. Her­hjem­me blev fil­men no­mi­ne­ret til en Ro­bert-sta­tu­et­te. (DRK)

The Grand Se­duction. Ca­na­disk ko­me­die fra 2013. Sam­ba. Fransk dra­ma fra 2014.

Tur & re­tur. Svensk fa­mi­lie­film fra 2003. Max. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Pri­de. En­gelsk dra­mako­me­die fra 2014. Pa­per Towns. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Ro­de­op­rin­ses­sen 2. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Nat på mu­se­et 3: Grav­kam­me­rets hem­me­lig­hed. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Så­le­des og­så på jor­den. Svensk dra­ma fra 2014.

Bad Co­un­try. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2014. Hol­lywood News Fe­ed (51).

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.