Helt for­pu­stet

BT - - TV/RADIO -

FOR SJOV tids­punk­ter skal del­ta­ger­ne ha­ve ba­de­dy­ret på sig. Først skal der fin­des en ra­ek­ke ob­liga­to­ri­ske po­ster og her­ef­ter er der fri jagt.

Blandt del­ta­ger­ne var Team Ham­mer­chi­cks, be­stå­en­de af Ca­ri­na og Mel­la­nie:

»Vi ple­jer at dyr­ke tri­at­lon, så denne gang vil­le vi ba­re prø­ve no­get sjovt og use­ri­øst – selv­om vi jo går se­ri­øst op i det. Vi gjor­de i hvert fald me­get ud af kostu­met,«, gri­ner pi­ger­ne, der beg­ge er fra Kø­ben­havn. Be­hø­rigt på­kla­edt Team Train and Simp­le Ro­ck­stars – be­stå­en­de af Mar­tin og Ni­cki – er og­så klar til start med et par op­pu­ste­li­ge duk­ker:

»Min ot­te-åri­ge dat­ter syn­tes dog, at de skul­le ha­ve tøj på,« si­ger Ni­cki.

Vin­de­ren af ho­ved­kon­kur­ren­cen blev Team Kiro­p­rak­tor 3400, be­stå­en­de af Tho­mas S. Mey­er og Ten­na Nør­gaard Land­s­perg, der sam­le­de he­le 36 po­ster. Pra­e­mi­en er en flot van­dre­po­kal og to ure af ma­er­ket Puls. Kryd­se­de Sto­re­ba­elt Men der­u­d­over dy­ster del­ta­ger­ne og­så om en an­den pra­e­mie. Sko­da har stil­let en bil til rå­dig­hed, som hol­de­ne har la­det sig fo­to­gra­fe­re for­an. De, der får flest li­kes på de so­ci­a­le me­di­er, får lov at fut­te rundt i bi­len i en må­ned. De kan der­u­d­over og­så kal­de sig ’årets ba­de­dyr’, for­kla­rer ar­ran­gø­ren Kim Sø­ren­sen, der fik idéen til lø­bet, da han kryd­se­de Sto­re­ba­elt på en op­pu­ste­lig kro­ko­di­l­le med sin ven Per Jes­sen.

»Vi gør det, for­di det er sjovt, og for­di vi ger­ne vil la­ve no­get for an­dre,« si­ger Kim Sø­ren­sen.

Det er fem­te år i tra­ek, at kon­kur­ren­cen bli­ver af­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.